کفشک فولادی دو صفحه ای 2SM

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.


  فایل STP   2SM.A-T1   2SM.A-T2   2SM.A-T3   2SM.B-T1   2SM.B-T2   2SM.B-T3   فایل CATPart

تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SM
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SM

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار 1 (a2 x b1) سطح کار 2 (a1 x a3) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SM1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/400x315.A/T1
400x315 250x315 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/710x400.A/T1
710x400 510x400 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/315x160.A/T1
315x160 165x160 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/500x400.A/T1
500x400 330x400 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/710x500.A/T1
710x500 510x500 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/250x125.A/T1
250x125 120x125 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/250x200.A/T1
250x200 120x200 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/630x315.A/T1
630x315 430x315 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/630x500.A/T1
630x500 430x500 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/315x200.A/T1
315x200 165X200 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/315x315.A/T1
315x315 165x315 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/400x400.A/T1
400x400 250x400 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/500x315.A/T1
500x315 330x315 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/250x250.A/T1
250x250 120x250 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/500x500.A/T1
500x500 330X500 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/630x400.A/T1
630x400 430X400 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/315x250.A/T1
315x250 165x250 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/500x250.A/T1
500x250 330x250 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/630x630.A/T1
630x630 430X630 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/400x200.A/T1
400x200 250x200 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/250x160.A/T1
250x160 120x160 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/200x125.A/T1
200x125 70x125 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/200x200.A/T1
200x200 70x200 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/200x160.A/T1
200x160 70x160 - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/710x400.A/T2
710x400 510x400 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/200x200.A/T2
200x200 70x200 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/400x315.A/T2
400x315 250x315 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/630x400.A/T2
630x400 430X400 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/250x125.A/T2
250x125 120x125 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/250x200.A/T2
250x200 120x200 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/315x315.A/T2
315x315 165x315 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/400x250.A/T2
400x250 250x250 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/630x315.A/T2
630x315 430x315 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/630x500.A/T2
630x500 430x500 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/160x160.A/T2
160x160 55x160 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/200x100.A/T2
200x100 70x100 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/500x315.A/T2
500x315 330x315 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/500x400.A/T2
500x400 330x400 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/315x160.A/T2
315x160 165x160 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/315x250.A/T2
315x250 165x250 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/710x500.A/T2
710x500 510x500 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/160x125.A/T2
160x125 55x125 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/200x125.A/T2
200x125 70x125 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/200x160.A/T2
200x160 70x160 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/400x400.A/T2
400x400 250x400 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/500x250.A/T2
500x250 330x250 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/250x160.A/T2
250x160 120x160 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/250x250.A/T2
250x250 120x250 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/500x500.A/T2
500x500 330X500 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/630x630.A/T2
630x630 430X630 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/315x200.A/T2
315x200 165X200 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/400x200.A/T2
400x200 250x200 - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/160x160.B/T1
160x160 55x160 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/400x200.B/T1
400x200 250x200 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/200x100.B/T2
200x100 70x100 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/200x160.B/T2
200x160 70x160 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/500x250.B/T2
500x250 330x250 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/500x500.B/T2
500x500 330X500 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/500x315.B/T1
500x315 330x315 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/710x400.B/T1
710x400 510x400 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/250x250.B/T2
250x250 120x250 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/630x400.B/T2
630x400 430X400 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/400x315.B/T1
400x315 250x315 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/200x125.B/T2
200x125 70x125 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/200x200.B/T2
200x200 70x200 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/500x400.B/T2
500x400 330x400 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/630x315.B/T2
630x315 430x315 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/250x200.B/T1
250x200 120x200 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/630x500.B/T1
630x500 430x500 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/630x630.B/T1
630x630 430X630 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/315x160.B/T2
315x160 165x160 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/250x125.B/T1
250x125 120x125 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/250x250.B/T1
250x250 120x250 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/630x315.B/T1
630x315 430x315 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/630x400.B/T1
630x400 430X400 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/315x250.B/T2
315x250 165x250 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/315x315.B/T2
315x315 165x315 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/710x500.B/T2
710x500 510x500 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/500x250.B/T1
500x250 330x250 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/500x400.B/T1
500x400 330x400 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/710x500.B/T1
710x500 510x500 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/160x160.B/T2
160x160 55x160 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/630x500.B/T2
630x500 430x500 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/710x400.B/T2
710x400 510x400 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/200x125.B/T1
200x125 70x125 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/200x200.B/T1
200x200 70x200 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/315x160.B/T1
315x160 165x160 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/315x250.B/T1
315x250 165x250 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/250x125.B/T2
250x125 120x125 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/250x200.B/T2
250x200 120x200 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/400x250.B/T2
400x250 250x250 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/400x315.B/T2
400x315 250x315 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/200x160.B/T1
200x160 70x160 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/315x200.B/T1
315x200 165X200 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/400x400.B/T1
400x400 250x400 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/500x500.B/T1
500x500 330X500 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/160x125.B/T2
160x125 55x125 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/250x160.B/T2
250x160 120x160 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/400x400.B/T2
400x400 250x400 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/630x630.B/T2
630x630 430X630 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/315x200.B/T2
315x200 165X200 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM1/250x160.B/T1
250x160 120x160 - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
2SM/400x200.B/T2
400x200 250x200 - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽

نظر خودتان را بنویسد