کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.


  فایل STP   2SR.A-T1   2SR.A-T2   2SR.A-T3   2SR.B-T1   2SR.B-T2   2SR.B-T3   فایل CATPart

تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار 3 (a1 x a4) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SR3/160x125.A/T1
160x125 160x75 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/315x160.A/T1
315x160 315x85 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/315x250.A/T1
315x250 315x175 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/315x200.A/T1
315x200 315x125 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/250x200.A/T1
250x200 250x135 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/250x250.A/T1
250x250 250x185 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/200x200.A/T1
200x200 200x135 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/250x160.A/T1
250x160 250x95 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/200x125.A/T1
200x125 200x60 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/160x160.A/T1
160x160 160x110 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/200x160.A/T1
200x160 200x95 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/250x125.A/T1
250x125 250x60 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/630X315.A/T1
630X315 630X215 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/630X500.A/T1
630X500 630X400 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/400X200.A/T1
400X200 400X125 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/500X315.A/T1
500X315 500X230 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/500X500.A/T1
500X500 500X415 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/400X250.A/T1
400X250 400X175 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/800X630.A/T1
800X630 800X530 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/315x315.A/T1
315x315 315x240 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/500X250.A/T1
500X250 500X165 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/710X630.A/T1
710X630 710X530 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/400X315.A/T1
400X315 400X240 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/400X400.A/T1
400X400 400X325 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/800X400.A/T1
800X400 800X300 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/800X500.A/T1
800X500 800X400 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/630X400.A/T1
630X400 630X300 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/630X630.A/T1
630X630 630X530 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/710X500.A/T1
710X500 710X400 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/500X400.A/T1
500X400 500X315 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/710X400.A/T1
710X400 710X300 T1 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR/315x160.A/T2
315x160 315x85 T2 A. SR
۷ ۲۳۴,۵۰ ₽
۶ ۸۷۲,۵۰ ₽
2SR/500X500.A/T2
500X500 500X415 T2 A. SR
۲۱ ۷۵۲,۵۰ ₽
۲۰ ۶۶۴,۵۰ ₽
2SR/315x250.A/T2
315x250 315x175 T2 A. SR
۸ ۷۷۱,۵۰ ₽
۸ ۳۳۳,۰۰ ₽
2SR/500X315.A/T2
500X315 500X230 T2 A. SR
۱۵ ۴۶۹,۰۰ ₽
۱۴ ۶۹۵,۵۰ ₽
2S3/315x200.A/T2
315x200 315x125 T2 A. SR
۰,۰۰ ₽
2SR/315x315.A/T2
315x315 315x240 T2 A. SR
۱۰ ۰۸۰,۰۰ ₽
۹ ۵۷۶,۰۰ ₽
2SR/500X250.A/T2
500X250 500X165 T2 A. SR
۱۳ ۲۴۹,۰۰ ₽
۱۲ ۵۸۷,۰۰ ₽
2SR/500X400.A/T2
500X400 500X315 T2 A. SR
۱۸ ۱۶۹,۰۰ ₽
۱۷ ۲۶۱,۰۰ ₽
2SR/630X315.A/T2
630X315 630X215 T2 A. SR
۲۴ ۸۸۹,۰۰ ₽
۲۳ ۶۴۴,۵۰ ₽
2SR/400X250.A/T2
400X250 400X175 T2 A. SR
۱۰ ۳۴۷,۵۰ ₽
۹ ۸۳۰,۰۰ ₽
2SR/400X315.A/T2
400X315 400X240 T2 A. SR
۱۱ ۹۷۳,۰۰ ₽
۱۱ ۳۷۴,۵۰ ₽
2SR/630X400.A/T2
630X400 630X300 T2 A. SR
۲۹ ۳۷۴,۰۰ ₽
۲۷ ۹۰۵,۵۰ ₽
2SR/630X630.A/T2
630X630 630X530 T2 A. SR
۴۱ ۷۱۵,۵۰ ₽
۳۹ ۶۲۹,۵۰ ₽
2SR/710X500.A/T2
710X500 710X400 T2 A. SR
۳۸ ۱۲۲,۰۰ ₽
۳۶ ۲۱۶,۰۰ ₽
2SR/400X200.A/T2
400X200 400X125 T2 A. SR
۹ ۰۷۸,۵۰ ₽
۸ ۶۲۴,۵۰ ₽
2SR/400X400.A/T2
400X400 400X325 T2 A. SR
۱۴ ۳۵۳,۰۰ ₽
۱۳ ۶۳۵,۵۰ ₽
2SR/630X500.A/T2
630X500 630X400 T2 A. SR
۳۴ ۶۰۴,۰۰ ₽
۳۲ ۸۷۴,۰۰ ₽
2SR/710X400.A/T2
710X400 710X300 T2 A. SR
۳۲ ۱۶۲,۰۰ ₽
۳۰ ۵۵۴,۰۰ ₽
2SR/250x160.A/T2
250x160 250x95 T2 A. SR
۵ ۶۸۴,۰۰ ₽
۵ ۴۰۰,۰۰ ₽
2SR/250x250.A/T2
250x250 250x185 T2 A. SR
۶ ۶۴۹,۵۰ ₽
۶ ۳۱۷,۵۰ ₽
2SR/200x200.A/T2
200x200 200x135 T2 A. SR
۵ ۶۶۰,۰۰ ₽
۵ ۳۷۷,۰۰ ₽
2SR/160x160.A/T2
160x160 160x110 T2 A. SR
۴ ۵۸۰,۰۰ ₽
۴ ۳۵۱,۰۰ ₽
2SR/200x160.A/T2
200x160 200x95 T2 A. SR
۵ ۱۸۱,۰۰ ₽
۴ ۹۲۲,۰۰ ₽
2SR/250x125.A/T2
250x125 250x60 T2 A. SR
۵ ۲۱۰,۵۰ ₽
۴ ۹۵۰,۰۰ ₽
2SR/250x200.A/T2
250x200 250x135 T2 A. SR
۵ ۹۹۷,۰۰ ₽
۵ ۶۹۷,۰۰ ₽
2SR/160x125.A/T2
160x125 160x75 T2 A. SR
۴ ۲۸۰,۵۰ ₽
۴ ۰۶۶,۵۰ ₽
2SR/200x125.A/T2
200x125 200x60 T2 A. SR
۴ ۸۱۱,۵۰ ₽
۴ ۵۷۱,۰۰ ₽
2SR/630X400.B/T2
630X400 630X300 T2 B. SR
۳۵ ۹۶۱,۵۰ ₽
۳۴ ۱۶۳,۵۰ ₽
2SR3/500X315.B/T1
500X315 500X230 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/710X400.B/T1
710X400 710X300 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR/400X315.B/T2
400X315 400X240 T2 B. SR
۱۵ ۵۲۱,۰۰ ₽
۱۴ ۷۴۵,۰۰ ₽
2SR/315x315.B/T2
315x315 315x240 T2 B. SR
۱۳ ۶۲۸,۰۰ ₽
۱۲ ۹۴۶,۵۰ ₽
2SR/400X250.B/T2
400X250 400X175 T2 B. SR
۱۳ ۸۹۶,۰۰ ₽
۱۳ ۲۰۱,۵۰ ₽
2SR/500X250.B/T2
500X250 500X165 T2 B. SR
۱۷ ۷۷۳,۰۰ ₽
۱۶ ۸۸۴,۵۰ ₽
2SR/630X630.B/T2
630X630 630X530 T2 B. SR
۴۸ ۳۰۳,۰۰ ₽
۴۵ ۸۸۸,۰۰ ₽
2SR3/315x200.B/T1
315x200 315x125 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/315x160.B/T1
315x160 315x85 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/400X400.B/T1
400X400 400X325 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR/400X200.B/T2
400X200 400X125 T2 B. SR
۱۲ ۶۲۳,۰۰ ₽
۱۱ ۹۹۲,۰۰ ₽
2SR/710X400.B/T2
710X400 710X300 T2 B. SR
۳۸ ۷۴۹,۵۰ ₽
۳۶ ۸۱۲,۰۰ ₽
2SR/710X500.B/T2
710X500 710X400 T2 B. SR
۴۴ ۷۰۹,۵۰ ₽
۴۲ ۴۷۴,۰۰ ₽
2SR3/630X315.B/T1
630X315 630X215 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/630X400.B/T1
630X400 630X300 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/500X500.B/T1
500X500 500X415 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/630X500.B/T1
630X500 630X400 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR/315x160.B/T2
315x160 315x85 T2 B. SR
۱۰ ۷۷۹,۰۰ ₽
۱۰ ۲۴۰,۰۰ ₽
2S3/315x200.B/T2
315x200 315x125 T2 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/315x315.B/T1
315x315 315x240 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/400X250.B/T1
400X250 400X175 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR/500X400.B/T2
500X400 500X315 T2 B. SR
۲۲ ۶۹۳,۰۰ ₽
۲۱ ۵۵۸,۰۰ ₽
2SR/630X315.B/T2
630X315 630X215 T2 B. SR
۳۱ ۴۷۶,۵۰ ₽
۲۹ ۹۰۲,۵۰ ₽
2SR/630X500.B/T2
630X500 630X400 T2 B. SR
۴۱ ۱۹۰,۵۰ ₽
۳۹ ۱۳۰,۵۰ ₽
2SR3/400X315.B/T1
400X315 400X240 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/500X250.B/T1
500X250 500X165 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/500X400.B/T1
500X400 500X315 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/630X630.B/T1
630X630 630X530 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/710X500.B/T1
710X500 710X400 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/315x250.B/T1
315x250 315x175 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/400X200.B/T1
400X200 400X125 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR/315x250.B/T2
315x250 315x175 T2 B. SR
۱۲ ۳۱۶,۰۰ ₽
۱۱ ۷۰۰,۵۰ ₽
2SR/500X315.B/T2
500X315 500X230 T2 B. SR
۱۹ ۹۹۲,۵۰ ₽
۱۸ ۹۹۳,۰۰ ₽
2SR/500X500.B/T2
500X500 500X415 T2 B. SR
۲۶ ۲۷۶,۰۰ ₽
۲۴ ۹۶۲,۵۰ ₽
2SR/200x125.B/T2
200x125 200x60 T2 B. SR
۷ ۶۳۷,۵۰ ₽
۷ ۲۵۶,۰۰ ₽
2SR/160x160.B/T2
160x160 160x110 T2 B. SR
۶ ۲۷۱,۵۰ ₽
۵ ۹۵۷,۵۰ ₽
2SR/200x160.B/T2
200x160 200x95 T2 B. SR
۸ ۰۱۰,۵۰ ₽
۷ ۶۱۰,۰۰ ₽
2SR3/250x125.B/T1
250x125 250x60 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/250x160.B/T1
250x160 250x95 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR/250x250.B/T2
250x250 250x185 T2 B. SR
۹ ۴۷۹,۵۰ ₽
۹ ۰۰۵,۵۰ ₽
2SR3/200x125.B/T1
200x125 200x60 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/200x160.B/T1
200x160 200x95 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/200x200.B/T1
200x200 200x135 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR/160x125.B/T2
160x125 160x75 T2 B. SR
۵ ۹۷۰,۵۰ ₽
۵ ۶۷۲,۰۰ ₽
2SR/250x160.B/T2
250x160 250x95 T2 B. SR
۸ ۵۱۰,۵۰ ₽
۸ ۰۸۵,۰۰ ₽
2SR/250x125.B/T2
250x125 250x60 T2 B. SR
۸ ۰۳۷,۰۰ ₽
۷ ۶۳۵,۰۰ ₽
2SR/250x200.B/T2
250x200 250x135 T2 B. SR
۸ ۸۲۳,۵۰ ₽
۸ ۳۸۲,۵۰ ₽
2SR/200x200.B/T2
200x200 200x135 T2 B. SR
۸ ۴۹۱,۰۰ ₽
۸ ۰۶۶,۵۰ ₽
2SR3/160x125.B/T1
160x125 160x75 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/250x200.B/T1
250x200 250x135 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/160x160.B/T1
160x160 160x110 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽
2SR3/250x250.B/T1
250x250 250x185 T1 B. SR
۰,۰۰ ₽

نظر خودتان را بنویسد