میله راهنما (پین کج) D019

Guide Pillar (Angle Pin)

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر میله راهنما (پین کج)  D019
تصویر میله راهنما (پین کج)  D019

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش l1 d4 k d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D019/8x40
4 10 3 8 40
تماس بگیرید
D019/8x50
4 10 3 8 50
تماس بگیرید
D019/8x60
4 10 3 8 60
تماس بگیرید
D019/8x80
4 10 3 8 80
تماس بگیرید
D019/8x100
4 10 3 8 100
تماس بگیرید
D019/9x40
4 12 3 9 40
تماس بگیرید
D019/9x60
4 12 3 9 60
تماس بگیرید
D019/9x80
4 12 3 9 80
تماس بگیرید
D019/9x100
4 12 3 9 100
تماس بگیرید
D019/9x120
4 12 3 9 120
تماس بگیرید
D019/10x40
4 12 3 10 40
تماس بگیرید
D019/10x60
4 12 3 10 60
تماس بگیرید
D019/10x80
4 12 3 10 80
تماس بگیرید
D019/10x100
4 12 3 10 100
تماس بگیرید
D019/10x120
4 12 3 10 120
تماس بگیرید
D019/12x40
7 16 6 12 40
تماس بگیرید
D019/12x60
7 16 6 12 60
تماس بگیرید
D019/12x80
7 16 6 12 80
تماس بگیرید
D019/12x100
7 16 6 12 100
تماس بگیرید
D019/12x120
7 16 6 12 120
تماس بگیرید
D019/12x140
7 16 6 12 140
تماس بگیرید
D019/12x160
7 16 6 12 160
تماس بگیرید
D019/14x60
7 18 8 14 60
تماس بگیرید
D019/14x80
7 18 8 14 80
تماس بگیرید
D019/14x100
7 18 8 14 100
تماس بگیرید
D019/14x120
7 18 8 14 120
تماس بگیرید
D019/14x140
7 18 8 14 140
تماس بگیرید
D019/14x160
7 18 8 14 160
تماس بگیرید
D019/14x180
7 18 8 14 180
تماس بگیرید
D019/15x60
7 18 8 15 60
تماس بگیرید
D019/15x80
7 18 8 15 80
تماس بگیرید
D019/15x100
7 18 8 15 100
تماس بگیرید
D019/15x120
7 18 8 15 120
تماس بگیرید
D019/15x180
7 18 8 15 180
تماس بگیرید
D019/15x140
7 18 8 15 140
تماس بگیرید
D019/16x40
7 20 8 16 40
تماس بگیرید
D019/16x60
7 20 8 16 60
تماس بگیرید
D019/16x80
7 20 8 16 80
تماس بگیرید
D019/16x100
7 20 8 16 100
تماس بگیرید
D019/16x120
7 20 8 16 120
تماس بگیرید
D019/16x140
7 20 8 16 140
تماس بگیرید
D019/16x160
7 20 8 16 160
تماس بگیرید
D019/16x180
7 20 8 16 180
تماس بگیرید
D019/16x200
7 20 8 16 200
تماس بگیرید
D019/18x60
7 22 8 18 60
تماس بگیرید
D019/18x80
7 22 8 18 80
تماس بگیرید
D019/18x100
7 22 8 18 100
تماس بگیرید
D019/18x120
7 22 8 18 120
تماس بگیرید
D019/18x140
7 22 8 18 140
تماس بگیرید
D019/18x160
7 22 8 18 160
تماس بگیرید
D019/18x180
7 22 8 18 180
تماس بگیرید
D019/18x200
7 22 8 18 200
تماس بگیرید
D019/18x240
7 22 8 18 240
تماس بگیرید
D019/20x60
7 24 8 20 60
تماس بگیرید
D019/20x80
7 24 8 20 80
تماس بگیرید
D019/20x100
7 24 8 20 100
تماس بگیرید
D019/20x120
7 24 8 20 120
تماس بگیرید
D019/20x140
7 24 8 20 140
تماس بگیرید
D019/20x160
7 24 8 20 160
تماس بگیرید
D019/20x180
7 24 8 20 180
تماس بگیرید
D019/20x200
7 24 8 20 200
تماس بگیرید
D019/20x240
7 24 8 20 240
تماس بگیرید
D019/22x80
7 25 15 22 80
تماس بگیرید
D019/22x100
7 25 15 22 100
تماس بگیرید
D019/22x120
7 25 15 22 120
تماس بگیرید
D019/22x140
7 25 15 22 140
تماس بگیرید
D019/22x160
7 25 15 22 160
تماس بگیرید
D019/22x180
7 25 15 22 180
تماس بگیرید
D019/22x200
7 25 15 22 200
تماس بگیرید
D019/22x220
7 25 15 22 220
تماس بگیرید
D019/22x240
7 25 15 22 240
تماس بگیرید
D019/22x300
7 25 15 22 300
تماس بگیرید
D019/24x80
7 28 15 24 80
تماس بگیرید
D019/24x100
7 28 15 24 100
تماس بگیرید
D019/24x120
7 28 15 24 120
تماس بگیرید
D019/24x140
7 28 15 24 140
تماس بگیرید
D019/24x160
7 28 15 24 160
تماس بگیرید
D019/24x180
7 28 15 24 180
تماس بگیرید
D019/24x200
7 28 15 24 200
تماس بگیرید
D019/24x220
7 28 15 24 220
تماس بگیرید
D019/24x240
7 28 15 24 240
تماس بگیرید
D019/24x300
7 28 15 24 300
تماس بگیرید
D019/30x100
7 35 15 30 100
تماس بگیرید
D019/30x120
7 35 15 30 120
تماس بگیرید
D019/30x160
7 35 15 30 160
تماس بگیرید
D019/30x200
7 35 15 30 200
تماس بگیرید
D019/30x240
7 35 15 30 240
تماس بگیرید
D019/30x300
7 35 15 30 300
تماس بگیرید
D019/30x360
7 35 15 30 360
تماس بگیرید
D019/32x100
7 35 15 32 100
تماس بگیرید
D019/32x120
7 35 15 32 120
تماس بگیرید
D019/32x160
7 35 15 32 160
تماس بگیرید
D019/32x200
7 35 15 32 200
تماس بگیرید
D019/32x240
7 35 15 32 240
تماس بگیرید
D019/32x300
7 35 15 32 300
تماس بگیرید
D019/32x360
7 35 15 32 360
تماس بگیرید
D019/40x160
10 45 15 40 160
تماس بگیرید
D019/40x200
10 45 15 40 200
تماس بگیرید
D019/40x240
10 45 15 40 240
تماس بگیرید
D019/40x300
10 45 15 40 300
تماس بگیرید
D019/40x360
10 45 15 40 360
تماس بگیرید
D019/50x160
10 55 15 50 160
تماس بگیرید
D019/50x200
10 55 15 50 200
تماس بگیرید
D019/50x240
10 55 15 50 240
تماس بگیرید
D019/50x300
10 55 15 50 300
تماس بگیرید
D019/50x360
10 55 15 50 360
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد