کفشک چدنی سطح كار مستطیل CZ

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما قطری
● DIN 9819 Shape C and CG
* مغایر با 9819 DIN

تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CZ
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای کفشک چدنی CZ cz-catpart.rar 1.5 MB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای کفشک چدنی CZ cz-stp.rar 2.6 MB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e1 e2 f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
CZ01.A/G
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
€۶۲/۸۵
€۶۱/۲۸
CZ02.A/G
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
€۶۵/۱۸
€۶۳/۵۵
CZ15.A/G
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
€۲۶۹/۴۶
€۲۶۲/۷۲
CZ01.A/R
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
€۳۵/۱۱
€۳۴/۲۳
CZ02.A/R
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
€۰/۰۰
CZ06.A/R
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
€۹۶/۹۵
€۹۴/۵۲
CZ09.A/R
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
€۱۳۵/۵۴
€۱۳۲/۱۵
CZ12.A/R
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
€۱۶۰/۰۹
€۱۵۶/۰۹
CZ14.A/R
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
€۲۲۹/۳۹
€۲۲۳/۶۶
CZ15.A/R
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
€۲۶۹/۴۶
€۲۶۲/۷۲
CZ01.B
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
€۰/۰۰
CZ02.B
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
€۰/۰۰
CZ06.B
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
€۹۱/۴۳
€۸۹/۱۴
CZ09.B
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
€۱۱۳/۸۸
€۱۱۱/۰۴
CZ12.B
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
€۱۲۴/۶۶
€۱۲۱/۵۵
CZ14.B
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
€۱۵۷/۹۰
€۱۵۳/۹۵
CZ15.B
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
€۱۹۵/۱۵
€۱۹۰/۲۸
CZ06.A/G
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
€۹۶/۹۵
€۹۴/۵۲
CZ09.A/G
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
€۱۳۵/۵۴
€۱۳۲/۱۵
CZ12.A/G
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
€۱۶۰/۰۹
€۱۵۶/۰۹
CZ14.A/G
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
€۲۲۹/۳۹
€۲۲۳/۶۶
نظر خودتان را بنویسد