دستگاه قلاویز تیز کن | TR03-20C

технические характеристики продукта :

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز کاربرد Цена Добавить в корзину
TR03-20C
5تا20 جهت تیز کردن نوک قلاویز ها و شیار قلاویز مستقیم
52 174,00 ₽
reviews.write