Cast Iron Die Set

این مدل از کفشک ها دارای درصد لقی G و R هستند.