مغناطیس زدا MTD

MINI TYPE DEMAGNETIZER

مشخصات :

● نکتــه:
- بعــداز حــدود 20 دقیقــه اســتفاده مســتمر، يــا زمانــی کــه دمــای محیــط نســبتا بــالا باشــد، دســتگاه جهــت محافظـت از خـود بطـور خـودکار خامـوش مـی شـود. در ایـن هنـگام، بمـدت 10 دقیقـه یـا تـا زمـان افـت دمـا صبـر نمـوده و سـپس دسـتگاه شـروع بـکار خواهـد کـرد.

تصویر مغناطیس  زدا MTD

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ولتاژ ورودی ظرفیت (Kg) سطح کار ارتفاع وزن (g) وزن (kg) زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
MTD
AC-220 V 110 VA 123x83 83 1.8 اصفهان - فروشگاه تصام
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد