ماتریس

 • ماتريس بدون پله D267

  ● جنس : HSS
  ● ISO 8977
  ● توضیح :
  - در ماتریس های D266 و D267 امکان ایجاد هر اندازه و هر فرمی فراهم شده است. سوراخ d1 جهت عبور سیم وایرکات ایجاد شده است.

 • ماتريس باپله D266

  ● جنس : HSS
  ● ISO 8977
  ● توضیح :
  - در ماتریس های D267 و D266 امکان ایجاد هر اندازه و هر فرمی فراهم شده است. سوراخ d1 جهت عبور سیم وایرکات ایجاد شده است.

  ...