کفشک چدنی

این مدل از کفشک ها دارای درصد لقی G و R هستند.