سنبه

 • سنبه دقیق D220

  ● DIN 9844
  ● جنس : HSS , HST

 • سنبه دقیق D223

  ● DIN 9861
  ● جنس : ASP 23 , HWS , HSS
  ● سر سنبه پس از كله كوبی گرم ، برگشت داده شده است.
  ●در سنبه های نوع D224,D222 باد كردن گلوی سنبه ناشی از کله کوبی كمتر از مقدار مجاز در DIN 9861است.
  ●در سنبه های D223,D225 گلو و ساق سنبه همزمان بطور دقیق سنگ خورده کاملا هم مرکز شده و براحتی قابل تعویض با سنبه های جایگزین باشد.

  ...
 • سنبه دقیق D225

  ● DIN 9861
  ● جنس : WS , HWS , HSS

 • سنبه اقتصادی D222E

  ● جنس : WS , Hardened

 • سنبه دقیق D226

  ● ISO 8020
  ● جنس : HSS , HWS

 • سنبه دقیق D228

  ● ISO 8020
  ● جنس : HSS