پين تثبیت بارزوه داخلی D26

Dowel Pin with Internal Extracting Thread

مشخصات :

● DIN EN 28735/ISO 8735-A
● Hardness 60±2 HRC

تصویر پين تثبیت بارزوه داخلی D26

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 t1 l2 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D26/6x16
6 16 M4 6 2.1
€۰/۵۲
€۰/۵۱
D26/6x24
6 24 M4 6 2.1
€۰/۵۲
€۰/۵۱
D26/6x28
6 28 M4 6 2.1
€۰/۵۲
€۰/۵۱
D26/6x32
6 32 M4 6 2.1
€۰/۵۲
€۰/۵۱
D26/6x36
6 36 M4 6 2.1
€۰/۵۸
€۰/۵۷
D26/6x40
6 40 M4 6 2.1
€۰/۵۸
€۰/۵۷
D26/6x45
6 45 M4 6 2.1
€۰/۶۱
€۰/۶۰
D26/6x50
6 50 M4 6 2.1
€۰/۶۱
€۰/۶۰
D26/6x55
6 55 M4 6 2.1
€۰/۶۱
€۰/۶۰
D26/6x60
6 60 M4 6 2.1
€۰/۶۱
€۰/۶۰
D26/8x28
8 28 M5 8 2.6
€۰/۶۴
€۰/۶۳
D26/8x32
8 32 M5 8 2.6
€۰/۶۴
€۰/۶۳
D26/8x36
8 36 M5 8 2.6
€۰/۶۷
€۰/۶۶
D26/8x40
8 40 M5 8 2.6
€۰/۶۷
€۰/۶۶
D26/8x45
8 45 M5 8 2.6
€۰/۷۰
€۰/۶۸
D26/8x50
8 50 M5 8 2.6
€۰/۷۰
€۰/۶۸
D26/8x55
8 55 M5 8 2.6
€۰/۷۳
€۰/۷۱
D26/8x60
8 60 M5 8 2.6
€۰/۷۳
€۰/۷۱
D26/8x70
8 70 M5 8 2.6
€۰/۷۸
€۰/۷۷
D26/8x80
8 80 M5 8 2.6
€۰/۸۲
€۰/۸۰
D26/10x24
10 24 M6 10 3
€۰/۷۰
€۰/۶۸
D26/10x28
10 28 M6 10 3
€۰/۷۳
€۰/۷۱
D26/10x32
10 32 M6 10 3
€۰/۷۳
€۰/۷۱
D26/10x40
10 40 M6 10 3
€۰/۸۲
€۰/۸۰
D26/10x50
10 50 M6 10 3
€۰/۸۵
€۰/۸۳
D26/10x55
10 55 M6 10 3
€۰/۸۸
€۰/۸۵
D26/10x60
10 60 M6 10 3
€۰/۸۸
€۰/۸۵
D26/10x80
10 80 M6 10 3
€۰/۹۹
€۰/۹۷
D26/10x90
10 90 M6 10 3
€۱/۰۲
€۰/۹۹
D26/10x100
10 100 M6 10 3
€۱/۰۵
€۱/۰۲
D26/12x32
12 32 M6 10 3.8
€۰/۸۲
€۰/۸۰
D26/12x36
12 36 M6 10 3.8
€۰/۸۸
€۰/۸۵
D26/12x40
12 40 M6 10 3.8
€۰/۸۸
€۰/۸۵
D26/12x45
12 45 M6 10 3.8
€۰/۹۳
€۰/۹۱
D26/12x55
12 55 M6 10 3.8
€۰/۹۷
€۰/۹۴
D26/12x70
12 70 M6 10 3.8
€۱/۰۵
€۱/۰۲
D26/12x80
12 80 M6 10 3.8
€۱/۱۱
€۱/۰۸
D26/12x90
12 90 M6 10 3.8
€۱/۱۷
€۱/۱۴
D26/12x100
12 100 M6 10 3.8
€۱/۲۰
€۱/۱۷
D26/12x120
12 120 M6 10 3.8
€۱/۳۱
€۱/۲۸
D26/16x32
16 32 M8 12 4.7
€۱/۶۹
€۱/۶۵
D26/16x36
16 36 M8 12 4.7
€۱/۷۲
€۱/۶۷
D26/16x40
16 40 M8 12 4.7
€۱/۷۸
€۱/۷۳
D26/16x45
16 45 M8 12 4.7
€۱/۸۱
€۱/۷۶
D26/16x55
16 55 M8 12 4.7
€۱/۹۰
€۱/۸۵
D26/16x70
16 70 M8 12 4.7
€۲/۰۱
€۱/۹۶
D26/16x80
16 80 M8 12 4.7
€۲/۱۰
€۲/۰۴
D26/16x90
16 90 M8 12 4.7
€۲/۱۸
€۲/۱۳
D26/16x100
16 100 M8 12 4.7
€۲/۲۴
€۲/۱۹
D26/20x40
20 40 M10 16 6
€۲/۱۰
€۲/۰۴
D26/20x50
20 50 M10 16 6
€۲/۲۱
€۲/۱۶
D26/20x55
20 55 M10 16 6
€۲/۲۷
€۲/۲۲
D26/20x60
20 60 M10 16 6
€۲/۳۳
€۲/۲۷
D26/20x80
20 80 M10 16 6
€۲/۵۶
€۲/۵۰
D26/20x90
20 90 M10 16 6
€۲/۷۱
€۲/۶۴
D26/6x30
6 30 M4 6 2.1
€۰/۳۳
€۰/۳۲
D26/6x18
6 18 M4 6 2.1
€۰/۵۲
€۰/۵۱
D26/6x20
6 20 M4 6 2.1
€۰/۵۲
€۰/۵۱
D26/8x20
8 20 M5 8 2.6
€۰/۶۱
€۰/۶۰
D26/8x24
8 24 M5 8 2.6
€۰/۶۱
€۰/۶۰
D26/10x36
10 36 M6 10 3
€۰/۸۲
€۰/۸۰
D26/10x45
10 45 M6 10 3
€۰/۸۵
€۰/۸۳
D26/10x70
10 70 M6 10 3
€۰/۹۹
€۰/۹۷
D26/12x28
12 28 M6 10 3.8
€۰/۸۲
€۰/۸۰
D26/12x50
12 50 M6 10 3.8
€۰/۰۰
D26/12x60
12 60 M6 10 3.8
€۰/۹۷
€۰/۹۴
D26/14x50
14 50 M8 12 4
€۰/۰۰
D26/14x60
14 60 M8 12 4
€۰/۰۰
D26/14x70
14 70 M8 12 4
€۰/۰۰
D26/14x80
14 80 M8 12 4
€۰/۰۰
D26/16x50
16 50 M8 12 4.7
€۱/۸۳
€۱/۷۹
D26/16x60
16 60 M8 12 4.7
€۱/۹۲
€۱/۸۷
D26/16x120
16 120 M8 12 4.7
€۲/۴۲
€۲/۳۶
D26/20x45
20 45 M10 16 6
€۲/۱۶
€۲/۱۰
D26/20x70
20 70 M10 16 6
€۲/۴۵
€۲/۳۸
D26/20x100
20 100 M10 16 6
€۲/۸۳
€۲/۷۶
D26/20x120
20 120 M10 16 6
€۳/۰۶
€۲/۹۹
نظر خودتان را بنویسد