پران سر مخروط اقتصادی D42E

Economic Ejector Pin-Conical head

مشخصات :

● جنس : فولاد سخت شده
● WS ,فولاد ابزاری آلياژی
- خصوصيـات : فـولاد ابـزاری سـخت و چقرمـه، مقاومـت سايشـی متوسـط.
- کاربــرد: ماهيچــه و پــران قالبهــای تزريــق پلاســتيک، قالبهــای ترموســت (باکاليـت و...)، بـرای قالبهـای بـرش روی ورقهـای فـولادی نـرم، فولادهـای کـم کربـن، فلـزات غيـرآهنـی، پلاسـتيک هـا وکاغـذ.


  فایل STP   فایل CATPart

تصویر پران سر مخروط اقتصادی D42E

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D42ES/3x200
3 200 4 0.5
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
D42ES/3.5x100
3.5 100 5 0.5
۷,۴۰۰ تومان
۷,۰۳۰ تومان
D42ES/3.5x125
3.5 125 5 0.5
۸,۹۰۰ تومان
۸,۴۵۵ تومان
D42ES/3.5x160
3.5 160 5 0.5
۱۰,۶۰۰ تومان
۱۰,۰۷۰ تومان
D42ES/4x100
4 100 5.5 0.5
۷,۴۰۰ تومان
۷,۰۳۰ تومان
D42ES/4x125
4 125 5.5 0.5
۸,۹۰۰ تومان
۸,۴۵۵ تومان
D42ES/4x200
4 200 5.5 0.5
۱۳,۹۰۰ تومان
۱۳,۲۰۵ تومان
D42ES/4x250
4 250 5.5 0.5
۱۷,۹۰۰ تومان
۱۷,۰۰۵ تومان
D42ES/5x100
5 100 6.5 0.5
۸,۹۰۰ تومان
۸,۴۵۵ تومان
D42ES/5x125
5 125 6.5 0.5
۹,۷۰۰ تومان
۹,۲۱۵ تومان
D42ES/5x160
5 160 6.5 0.5
۱۲,۲۰۰ تومان
۱۱,۵۹۰ تومان
D42ES/5.5x100
5.5 100 7 0.5
۸,۹۰۰ تومان
۸,۴۵۵ تومان
D42ES/5.5x125
5.5 125 7 0.5
۱۰,۶۰۰ تومان
۱۰,۰۷۰ تومان
D42ES/5.5x160
5.5 160 7 0.5
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
D42ES/6x125
6 125 8 0.5
۱۱,۴۰۰ تومان
۱۰,۸۳۰ تومان
D42ES/6x250
6 250 8 0.5
۲۱,۱۰۰ تومان
۲۰,۰۴۵ تومان
D42ES/6x315
6 315 8 0.5
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۰۰ تومان
D42ES/7.5x100
7.5 100 10 1
۱۲,۲۰۰ تومان
۱۱,۵۹۰ تومان
D42ES/8x100
8 100 11 1
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
D42ES/8x125
8 125 11 1
۱۵,۴۰۰ تومان
۱۴,۶۳۰ تومان
D42ES/8x160
8 160 11 1
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۸,۵۲۵ تومان
D42ES/9x100
9 100 11 1
۱۴,۶۰۰ تومان
۱۳,۸۷۰ تومان
D42ES/9x160
9 160 11 1
۲۲,۷۰۰ تومان
۲۱,۵۶۵ تومان
D42ES/10x100
10 100 12 1
۱۶,۲۰۰ تومان
۱۵,۳۹۰ تومان
D42ES/10x125
10 125 12 1
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۸,۵۲۵ تومان
D42ES/10x160
10 160 12 1
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۰۰ تومان
D42ES/10x200
10 200 12 1
۳۱,۷۰۰ تومان
۳۰,۱۱۵ تومان
D42ES/10x250
10 250 12 1
۳۹,۹۰۰ تومان
۳۷,۹۰۵ تومان
D42ES/10x315
10 315 12 1
۵۰,۴۰۰ تومان
۴۷,۸۸۰ تومان
D42ES/12x125
12 125 14 1
۲۵,۲۰۰ تومان
۲۳,۹۴۰ تومان
D42ES/10x80
10 80 12 1
۱۴,۶۰۰ تومان
۱۳,۸۷۰ تومان
D42ES/12x80
12 80 14 1
۱۸,۷۰۰ تومان
۱۷,۷۶۵ تومان
D42ES/3.5x200
3.5 200 5 0.5
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
D42ES/3.5x80
3.5 80 5 0.5
۶,۵۰۰ تومان
۶,۱۷۵ تومان
D42ES/3x80
3 80 4 0.5
۶,۵۰۰ تومان
۶,۱۷۵ تومان
D42ES/4x80
4 80 5.5 0.5
۶,۵۰۰ تومان
۶,۱۷۵ تومان
D42ES/5x80
5 80 6.5 0.5
۸,۱۰۰ تومان
۷,۶۹۵ تومان
D42ES/8x80
8 80 11 1
۱۲,۲۰۰ تومان
۱۱,۵۹۰ تومان
D42ES/9x80
9 80 11 1
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
D42ES/1x100
1 100 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1x125
1 125 1.8 0.5
۸,۹۰۰ تومان
۸,۴۵۵ تومان
D42ES/1x160
1 160 1.8 0.5
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
D42ES/1x200
1 200 1.8 0.5
۱۷,۹۰۰ تومان
۱۷,۰۰۵ تومان
D42ES/1.1x100
1.1 100 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.1x125
1.1 125 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.1x160
1.1 160 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.1x200
1.1 200 1.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.2x100
1.2 100 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.2x125
1.2 125 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.2x160
1.2 160 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.2x200
1.2 200 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.25x100
1.25 100 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.25x125
1.25 125 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.25x160
1.25 160 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.25x200
1.25 200 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.3x100
1.3 100 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.3x125
1.3 125 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.3x160
1.3 160 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.3x200
1.3 200 2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.4x100
1.4 100 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.4x125
1.4 125 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.4x160
1.4 160 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.4x200
1.4 200 2.2 0.5
۰ تومان
D42ES/1.5x100
1.5 100 2.2 0.5
۵,۷۰۰ تومان
۵,۴۱۵ تومان
D42ES/1.5x125
1.5 125 2.2 0.5
۷,۴۰۰ تومان
۷,۰۳۰ تومان
D42ES/1.5x160
1.5 160 2.2 0.5
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
D42ES/1.5x200
1.5 200 2.2 0.5
۱۷,۹۰۰ تومان
۱۷,۰۰۵ تومان
D42ES/1.6x100
1.6 100 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.6x125
1.6 125 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.6x160
1.6 160 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.6x200
1.6 200 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.7x100
1.7 100 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.7x125
1.7 125 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.7x160
1.7 160 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.7x200
1.7 200 2.5 0.5
۰ تومان
D42ES/1.75x100
1.75 100 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.75x125
1.75 125 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.75x160
1.75 160 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.75x200
1.75 200 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.8x100
1.8 100 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.8x125
1.8 125 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.8x160
1.8 160 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.8x200
1.8 200 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.9x100
1.9 100 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.9x125
1.9 125 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.9x160
1.9 160 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/1.9x200
1.9 200 2.8 0.5
۰ تومان
D42ES/2x100
2 100 3 0.5
۶,۵۰۰ تومان
۶,۱۷۵ تومان
D42ES/2x125
2 125 3 0.5
۸,۱۰۰ تومان
۷,۶۹۵ تومان
D42ES/2x160
2 160 3 0.5
۹,۷۰۰ تومان
۹,۲۱۵ تومان
D42ES/2x200
2 200 3 0.5
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
D42ES/2x250
2 250 3 0.5
۰ تومان
D42ES/2x315
2 315 3 0.5
۰ تومان
D42ES/2.1x100
2.1 100 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.1x125
2.1 125 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.1x160
2.1 160 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.1x200
2.1 200 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.2x100
2.2 100 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.2x125
2.2 125 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.2x160
2.2 160 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.2x200
2.2 200 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.25x100
2.25 100 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.25x125
2.25 125 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.25x160
2.25 160 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.25x200
2.25 200 3.2 0.5
۰ تومان
D42ES/2.3x100
2.3 100 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.3x125
2.3 125 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.3x160
2.3 160 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.3x200
2.3 200 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.4x100
2.4 100 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.4x125
2.4 125 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.4x160
2.4 160 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.4x200
2.4 200 3.5 0.5
۰ تومان
D42ES/2.5x100
2.5 100 3.5 0.5
۶,۵۰۰ تومان
۶,۱۷۵ تومان
D42ES/2.5x125
2.5 125 3.5 0.5
۸,۱۰۰ تومان
۷,۶۹۵ تومان
D42ES/2.5x160
2.5 160 3.5 0.5
۹,۷۰۰ تومان
۹,۲۱۵ تومان
D42ES/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
D42ES/2.6x100
2.6 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x125
2.6 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x160
2.6 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x200
2.6 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x250
2.6 250 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.6x315
2.6 315 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.7x100
2.7 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.7x125
2.7 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.7x160
2.7 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.7x200
2.7 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.75x100
2.75 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.75x125
2.75 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.75x160
2.75 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.75x200
2.75 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.8x100
2.8 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.8x125
2.8 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.8x160
2.8 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.8x200
2.8 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.9x100
2.9 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.9x125
2.9 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.9x160
2.9 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/2.9x200
2.9 200 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3x100
3 100 4 0.5
۶,۵۰۰ تومان
۶,۱۷۵ تومان
D42ES/3x125
3 125 4 0.5
۸,۱۰۰ تومان
۷,۶۹۵ تومان
D42ES/3x160
3 160 4 0.5
۱۰,۶۰۰ تومان
۱۰,۰۷۰ تومان
D42ES/3x250
3 250 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3x315
3 315 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3.1x100
3.1 100 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3.1x125
3.1 125 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3.1x160
3.1 160 4 0.5
۰ تومان
D42ES/3.1x200
3.1 200 4 0.5
۰ تومان
D42EA/3.5x200
3.5 200 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.5x250
3.5 250 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.6x100
3.6 100 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.6x125
3.6 125 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.6x160
3.6 160 5 0.5
۰ تومان
D42ES/3.6x200
3.6 200 5 0.5
۰ تومان
D42ES/4x160
4 160 5.5 0.5
۱۰,۶۰۰ تومان
۱۰,۰۷۰ تومان
D42ES/4x315
4 315 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4.1x100
4.1 100 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4.1x125
4.1 125 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4.1x160
4.1 160 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4.1x200
4.1 200 5.5 0.5
۰ تومان
D42ES/4.5x100
4.5 100 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.5x125
4.5 125 6 0.5
۰ تومان
D42EA/4.5x160
4.5 160 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.5x200
4.5 200 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.5x250
4.5 250 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.6x100
4.6 100 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.6x125
4.6 125 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.6x160
4.6 160 6 0.5
۰ تومان
D42ES/4.6x200
4.6 200 6 0.5
۰ تومان
D42ES/5x200
5 200 6.5 0.5
۱۴,۶۰۰ تومان
۱۳,۸۷۰ تومان
D42ES/5x250
5 250 6.5 0.5
۱۷,۹۰۰ تومان
۱۷,۰۰۵ تومان
D42ES/5x315
5 315 6.5 0.5
۲۳,۶۰۰ تومان
۲۲,۴۲۰ تومان
D42ES/5.1x100
5.1 100 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5.1x125
5.1 125 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5.1x160
5.1 160 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5.1x200
5.1 200 6.5 0.5
۰ تومان
D42ES/5.5x200
5.5 200 7 0.5
۰ تومان
D42ES/5.5x250
5.5 250 7 0.5
۰ تومان
D42ES/6x100
6 100 8 0.5
۹,۷۰۰ تومان
۹,۲۱۵ تومان
D42ES/6x200
6 200 8 0.5
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۶,۲۴۵ تومان
D42ES/6.5x100
6.5 100 9 1
۱۰,۶۰۰ تومان
۱۰,۰۷۰ تومان
D42ES/6.5x125
6.5 125 9 1
۱۲,۲۰۰ تومان
۱۱,۵۹۰ تومان
D42ES/6.5x160
6.5 160 9 1
۱۵,۴۰۰ تومان
۱۴,۶۳۰ تومان
D42ES/6.5x200
6.5 200 9 1
۱۸,۷۰۰ تومان
۱۷,۷۶۵ تومان
D42ES/7x100
7 100 9 1
۱۰,۶۰۰ تومان
۱۰,۰۷۰ تومان
D42ES/7x125
7 125 9 1
۱۲,۲۰۰ تومان
۱۱,۵۹۰ تومان
D42ES/7x160
7 160 9 1
۱۵,۴۰۰ تومان
۱۴,۶۳۰ تومان
D42ES/7x200
7 200 9 1
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۸,۵۲۵ تومان
D42ES/7x250
7 250 9 1
۰ تومان
D42ES7x315
7 315 9 1
۰ تومان
D42ES/7.5x125
7.5 125 10 1
۱۳,۹۰۰ تومان
۱۳,۲۰۵ تومان
D42ES/7.5x160
7.5 160 10 1
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۶,۲۴۵ تومان
D42ES/7.5x200
7.5 200 10 1
۲۱,۹۰۰ تومان
۲۰,۸۰۵ تومان
D42ES/8x200
8 200 11 1
۲۴,۴۰۰ تومان
۲۳,۱۸۰ تومان
D42ES/8x250
8 250 11 1
۳۰,۱۰۰ تومان
۲۸,۵۹۵ تومان
D42ES/8x315
8 315 11 1
۳۷,۴۰۰ تومان
۳۵,۵۳۰ تومان
D42ES/8.5x100
8.5 100 11 1
۱۳,۹۰۰ تومان
۱۳,۲۰۵ تومان
D42ES/8.5x125
8.5 125 11 1
۰ تومان
D42ES/8.5x160
8.5 160 11 1
۰ تومان
D42ES/8.5x200
8.5 200 11 1
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۰۰ تومان
D42ES/8.5x250
8.5 250 11 1
۰ تومان
D42ES/9x125
9 125 11 1
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۶,۲۴۵ تومان
D42ES/9x250
9 250 11 1
۳۴,۹۰۰ تومان
۳۳,۱۵۵ تومان
D42EA/9x315
9 315 11 1
۰ تومان
D42ES/9x200
9 200 11 1
۰ تومان
D42ES/12x100
12 100 14 1
۲۱,۱۰۰ تومان
۲۰,۰۴۵ تومان
D42ES/12x160
12 160 14 1
۳۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۸۷۵ تومان
D42ES/12x200
12 200 14 1
۴۰,۶۰۰ تومان
۳۸,۵۷۰ تومان
D42ES/12x250
12 250 14 1
۵۱,۲۰۰ تومان
۴۸,۶۴۰ تومان
D42ES/12x315
12 315 14 1
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۱,۷۵۰ تومان
D42ES/14x100
14 100 16 1.5
۲۴,۴۰۰ تومان
۲۳,۱۸۰ تومان
D42ES/14x125
14 125 16 1.5
۳۰,۱۰۰ تومان
۲۸,۵۹۵ تومان
D42ES/14x160
14 160 16 1.5
۳۹,۹۰۰ تومان
۳۷,۹۰۵ تومان
D42ES/14x200
14 200 16 1.5
۵۰,۴۰۰ تومان
۴۷,۸۸۰ تومان
D42ES/14x250
14 250 16 1.5
۶۳,۴۰۰ تومان
۶۰,۲۳۰ تومان
D42ES/14x315
14 315 16 1.5
۸۰,۴۰۰ تومان
۷۶,۳۸۰ تومان
D42ES/16x100
16 100 18 1.5
۳۱,۷۰۰ تومان
۳۰,۱۱۵ تومان
D42ES/16x125
16 125 18 1.5
۳۸,۲۰۰ تومان
۳۶,۲۹۰ تومان
D42ES/16x160
16 160 18 1.5
۵۰,۴۰۰ تومان
۴۷,۸۸۰ تومان
D42ES/16x200
16 200 18 1.5
۶۳,۴۰۰ تومان
۶۰,۲۳۰ تومان
D42ES/16x250
16 250 18 1.5
۷۹,۶۰۰ تومان
۷۵,۶۲۰ تومان
D42ES/16x315
16 315 18 1.5
۰ تومان
D42ES/6x160
6 160 8 0.5
۱۳,۹۰۰ تومان
۱۳,۲۰۵ تومان
D42EA/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
۰ تومان
D42EA/4x250
4 250 5.5 0.5
۰ تومان
D42EA/8x315
8 315 11 1
۰ تومان
D42EA/7.5x125
7.5 125 10 1
۰ تومان
D42EA/14x250
14 250 16 1.5
۸۰,۲۰۰ تومان
۷۶,۱۹۰ تومان
D42EA/5.5x160
5.5 160 7 0.5
۰ تومان
D42EA/6.5x200
6.5 200 9 1
۰ تومان
D42EA/6x200
6 200 8 0.5
۰ تومان
D42EA/3x100
3 100 4 0.5
۰ تومان
D42EA/6x125
6 125 8 0.5
۰ تومان
D42EA/5x160
5 160 6.5 0.5
۰ تومان
D42EA/8x125
8 125 11 1
۱۴,۹۰۰ تومان
۱۴,۱۵۵ تومان
D42EA/8.5x250
8.5 250 11 1
۰ تومان
D42EA/5x250
5 250 6.5 0.5
۰ تومان
D42EA/8.5x200
8.5 200 11 1
۰ تومان
D42EA/6.5x125
6.5 125 9 1
۰ تومان
D42EA/1.5x200
1.5 200 2.2 0.5
۰ تومان
D42EA/2x200
2 200 3 0.5
۰ تومان
D42EA/12x200
12 200 14 1
۰ تومان
D42EA/2.5x100
2.5 100 3.5 0.5
۰ تومان
D42EA/6x160
6 160 8 0.5
۱۴,۳۰۰ تومان
۱۳,۵۸۵ تومان
D42EA/4.5x200
4.5 200 6 0.5
۰ تومان
D42EA/8x160
8 160 11 1
۰ تومان
D42EA/5x125
5 125 6.5 0.5
۹,۵۰۰ تومان
۹,۰۲۵ تومان
D42EA/5.5x125
5.5 125 7 0.5
۰ تومان
D42EA/4x200
4 200 5.5 0.5
۰ تومان
D42EA/4.5x100
4.5 100 6 0.5
۰ تومان
D42EA/4.5x125
4.5 125 6 0.5
۰ تومان
D42EA/5.5x200
5.5 200 7 0.5
۰ تومان
D42EA/8.5x125
8.5 125 11 1
۰ تومان
D42EA/9x125
9 125 11 1
۰ تومان
D42EA/16x200
16 200 18 1.5
۰ تومان
D42EA/16x250
16 250 18 1.5
۹۶,۲۰۰ تومان
۹۱,۳۹۰ تومان
D42EA/1.5x125
1.5 125 2.2 0.5
۰ تومان
D42EA/2x100
2 100 3 0.5
۰ تومان
D42EA/2x125
2 125 3 0.5
۰ تومان
D42EA/2x160
2 160 3 0.5
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
D42EA/2.5x125
2.5 125 3.5 0.5
۰ تومان
D42EA/2.5x160
2.5 160 3.5 0.5
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
D42EA/3x125
3 125 4 0.5
۰ تومان
D42EA/3x160
3 160 4 0.5
۰ تومان
D42EA/3x200
3 200 4 0.5
۱۵,۶۰۰ تومان
۱۴,۸۲۰ تومان
D42EA/3.5x100
3.5 100 5 0.5
۶,۵۰۰ تومان
۶,۱۷۵ تومان
D42EA/3.5x125
3.5 125 5 0.5
۷,۷۰۰ تومان
۷,۳۱۵ تومان
D42EA/3.5x160
3.5 160 5 0.5
۱۰,۷۰۰ تومان
۱۰,۱۶۵ تومان
D42EA/3.5x250
3.5 250 5 0.5
۰ تومان
D42EA/4x100
4 100 5.5 0.5
۶,۷۰۰ تومان
۶,۳۶۵ تومان
D42EA/4x125
4 125 5.5 0.5
۸,۲۰۰ تومان
۷,۷۹۰ تومان
D42EA/4x160
4 160 5.5 0.5
۰ تومان
D42EA/5x100
5 100 6.5 0.5
۷,۷۰۰ تومان
۷,۳۱۵ تومان
D42EA/5x200
5 200 6.5 0.5
۱۸,۸۰۰ تومان
۱۷,۸۶۰ تومان
D42EA/5x315
5 315 6.5 0.5
۰ تومان
D42EA/5.5x100
5.5 100 7 0.5
۷,۷۰۰ تومان
۷,۳۱۵ تومان
D42EA/6x100
6 100 8 0.5
۸,۵۰۰ تومان
۸,۰۷۵ تومان
D42EA/6x250
6 250 8 0.5
۲۹,۶۰۰ تومان
۲۸,۱۲۰ تومان
D42EA/6.5x100
6.5 100 9 1
۰ تومان
D42EA/6.5x160
6.5 160 9 1
۰ تومان
D42EA/7x100
7 100 9 1
۰ تومان
D42EA/7x125
7 125 9 1
۰ تومان
D42EA/7x160
7 160 9 1
۰ تومان
D42EA/7x250
7 250 9 1
۳۲,۳۰۰ تومان
۳۰,۶۸۵ تومان
D42EA/7.5x100
7.5 100 10 1
۱۰,۳۰۰ تومان
۹,۷۸۵ تومان
D42EA/7.5x200
7.5 200 10 1
۰ تومان
D42EA/8x100
8 100 11 1
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۱,۸۷۵ تومان
D42EA/8x250
8 250 11 1
۰ تومان
D42EA/8.5x100
8.5 100 11 1
۰ تومان
D42EA/8.5x160
8.5 160 11 1
۰ تومان
D42EA/9x100
9 100 11 1
۱۴,۳۰۰ تومان
۱۳,۵۸۵ تومان
D42EA/9x200
9 200 11 1
۰ تومان
D42EA/10x100
10 100 12 1
۱۹,۶۰۰ تومان
۱۸,۶۲۰ تومان
D42EA/10x125
10 125 12 1
۲۵,۶۰۰ تومان
۲۴,۳۲۰ تومان
D42EA/10x160
10 160 12 1
۳۲,۷۰۰ تومان
۳۱,۰۶۵ تومان
D42EA/10x200
10 200 12 1
۴۱,۷۰۰ تومان
۳۹,۶۱۵ تومان
D42EA/10x250
10 250 12 1