صفحه B6

Plate B6

مشخصات :

● جنس:1.0037

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر صفحه B6

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش a b1 c جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
B00/156x32/56#1.0037/.G
156 32 56 1.0037
€۹/۳۱
€۹/۰۸
B00/156x32/76#1.0037/.G
156 32 76 1.0037
€۰/۰۰
B00/196x32/56#1.0037/.G
196 32 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/196x32/76#1.0037/.G
196 32 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/246x32/56#1.0037/.G
246 32 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/246x32/76#1.0037/.G
246 32 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/296x32/56#1.0037/.G
296 32 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/296x32/76#1.0037/.G
296 32 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/196x38/56#1.0037/.G
196 38 56 1.0037
€۱۲/۵۴
€۱۲/۲۲
B00/196x38/76#1.0037/.G
196 38 76 1.0037
€۱۵/۴۰
€۱۵/۰۲
B00/246x38/56#1.0037/.G
246 38 56 1.0037
€۱۴/۸۷
€۱۴/۵۰
B00/246x38/76#1.0037/.G
246 38 76 1.0037
€۱۸/۲۴
€۱۷/۷۸
B00/296x38/56#1.0037/.G
296 38 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/296x38/76#1.0037/.G
296 38 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/346x38/56#1.0037/.G
346 38 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/346x38/76#1.0037/.G
346 38 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/396x38/56#1.0037/.G
396 38 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/396x38/76#1.0037/.G
396 38 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/296x44/56#1.0037/.G
296 44 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/296x44/76#1.0037/.G
296 44 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/296x44/96#1.0037/.G
296 44 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/246x44/56#1.0037/.G
246 44 56 1.0037
€۰/۰۰
B00/246x44/76#1.0037/.G
246 44 76 1.0037
€۰/۰۰
B00/246x44/96#1.0037/.G
246 44 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/346x44/56#1.0037/.G
346 44 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/346x44/76#1.0037/.G
346 44 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/346x44/96#1.0037/.G
346 44 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/396x44/56#1.0037/.G
396 44 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/396x44/76#1.0037/.G
396 44 76 1.0037
€۰/۰۰
B00/396x44/96#1.0037/.G
396 44 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/446x44/56#1.0037/.G
446 44 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/446x44/76#1.0037/.G
446 44 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/446x44/96#1.0037/.G
446 44 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/496x44/56#1.0037/.G
496 44 56 1.0037
تماس بگیرید
B00/496x44/76#1.0037/.G
496 44 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/496x44/96#1.0037/.G
496 44 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/546x44/76#1.0037/.G
546 44 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/546x44/96#1.0037/.G
546 44 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/596x44/76#1.0037/.G
596 44 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/596x44/96#1.0037/.G
596 44 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/696x62/76#1.0037/.G
696 62 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/696x62/96#1.0037/.G
696 62 96 1.0037
€۰/۰۰
B00/346x43/76#1.0037/.G
346 43 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/346x43/96#1.0037/.G
346 43 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/396x62/76#1.0037/.G
396 62 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/396x62/96#1.0037/.G
396 62 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/446x62/76#1.0037/.G
446 62 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/446x62/96#1.0037/.G
446 62 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/496x62/76#1.0037/.G
496 62 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/496x62/96#1.0037/.G
496 62 96 1.0037
€۰/۰۰
B00/546x62/76#1.0037/.G
546 62 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/546x62/96#1.0037/.G
546 62 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/596x62/76#1.0037/.G
596 62 76 1.0037
تماس بگیرید
B00/596x62/96#1.0037/.G
596 62 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/796x62/96#1.0037/.G
796 62 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/796x84/96#1.0037/.G
796 84 96 1.0037
تماس بگیرید
B00/796x84/116#1.0037/.G
796 84 116 1.0037
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد