رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET852(H)

Regulator – Max. Pressure Shut off Valve

مشخصات :
رگلاتور SET252(H) : مطابق با استاندارد EN88-2
شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 : مطابق با استاندارد ملی ایران INSO22107
مطابق با استاندارد : ISO7-1 و EN 10226
دامنه دما : 15- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN40 (Rp1½) و DN50 (Rp2)
وزن (Kg) : 8.5
بیشینه فشار ورودی کاری (P1max) : 5 بار

واحد رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه شامل یک رگلاتور SET252(H)، یک شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 و اتصالات مسیر اصلی گاز ( فلانچ SET952 و پیچ‌های محکم کننده SET953) و لوله و اتصالات مورد نیاز برای انتقال فشار خروجی و رگلاتور به حسگر شیر قطع سریع می باشد. به منظور فلانچ دار کردن کنترل در ورودی و خروجی، مشتري بايد متناسب با اندازه اتصال (DN)، دو سري فلانچ SET952 سفارش دهد.


تصویر رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET852(H)
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل gas-controls.pdf 3.7 MB پاییز 1401
کاتالوگ شیر قطع سریع فشار بیشینه shut-off-valve.pdf 1.3 MB
راهنمای رگلاتور شیر قطع سریع فشار بیشینه SET852(H) SE852H DN40،DN50.pdf 411.1 KB زمستان 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) دامنه تنظیم فشار قطع (میلی بار) نوع اتصال قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
SET852H/FL50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 فلانچی
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET852H/FL50/5/150300/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 فلانچی
€۳۶۷/۲۰
€۳۵۸/۰۲
SET852H/DN40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 رزوه ای
€۳۱۱/۶۶
€۳۰۳/۸۶
SET852H/FL40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 فلانچی
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET852H/FL40/5/150300/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 فلانچی
€۳۶۷/۲۰
€۳۵۸/۰۲
SET852H/DN40/5/150300/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 رزوه ای
€۳۲۷/۷۹
€۳۱۹/۶۰
SET852H/DN40/5/300500/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 250 - 30 رزوه ای
€۳۲۷/۷۹
€۳۱۹/۶۰
SET852H/FL40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/FL40/5/1732/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/DN40/5/5095/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/FL40/5/5095/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/FL40/5/300500/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/DN40/5/500800/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 800 - 500 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/FL40/5/500800/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 800 - 500 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN40/05/813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 13 - 8 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL40/05/813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 13 - 8 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 20 - 13 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 25 - 15 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 43 - 25 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 70 - 43 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 58 - 33 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 110 - 55 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 200 - 90 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/DN40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/DN40/5/1732/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/DN40/5/3260/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/FL40/5/3260/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/FL50/5/3260/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/DN50/5/5095/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/FL50/5/5095/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/FL50/5/300500/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/DN50/5/500800/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 800 - 500 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/FL50/5/500800/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 800 - 500 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN50/05/813/T4
DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 13 - 8 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL50/05/813/T4
DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 13 - 8 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 20 - 13 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 25 - 15 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 43 - 25 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 70 - 43 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 58 - 33 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 110 - 55 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852/FL50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 200 - 90 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/DN50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/DN50/5/1732/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/FL50/5/1732/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/DN50/5/3260/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/FL50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/DN50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 رزوه ای
€۳۱۱/۶۶
€۳۰۳/۸۶
SET852H/DN50/5/150300/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 رزوه ای
€۳۲۷/۷۹
€۳۱۹/۶۰
SET852H/DN50/5/300500/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 250 - 30 رزوه ای
€۳۲۷/۷۹
€۳۱۹/۶۰
نظر خودتان را بنویسد