پیچ آلن مغزی

Socket Set Screw

مشخصات :
تصویر پیچ آلن مغزی

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l dp SW قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D35/6x10
6 10 4 3
€۰/۰۲
€۰/۰۲
D35/12x30
12 30 8.5 6
€۰/۰۹
€۰/۰۹
D35/3x5
3 5 2 1.5
€۰/۰۰
D35/3x6
3 6 2 1.5
€۰/۰۰
D35/3x8
3 8 2 1.5
€۰/۰۰
D35/3x10
3 10 2 1.5
€۰/۰۰
D35/3x12
3 12 2 1.5
€۰/۰۰
D35/3x16
3 16 2 1.5
€۰/۰۰
D35/4x5
4 5 2.5 2
€۰/۰۰
D35/4x6
4 6 2.5 2
€۰/۰۰
D35/4x8
4 8 2.5 2
€۰/۰۰
D35/4x10
4 10 2.5 2
€۰/۰۰
D35/4x12
4 12 2.5 2
€۰/۰۰
D35/4x16
4 16 2.5 2
€۰/۰۰
D35/5x6
5 6 3.5 2.5
€۰/۰۰
D35/5x8
5 8 3.5 2.5
€۰/۰۰
D35/5x10
5 10 3.5 2.5
€۰/۰۰
D35/5x12
5 12 3.5 2.5
€۰/۰۰
D35/5x16
5 16 3.5 2.5
€۰/۰۰
D35/5x20
5 20 3.5 2.5
€۰/۰۰
D35/6x8
6 8 4 3
€۰/۰۰
D35/6x12
6 12 4 3
€۰/۰۰
D35/6x16
6 16 4 3
€۰/۰۰
D35/6x20
6 20 4 3
€۰/۰۰
D35/6x25
6 25 4 3
€۰/۰۰
D35/6x30
6 30 4 3
€۰/۰۰
D35/8x10
8 10 5.5 4
€۰/۰۰
D35/8x12
8 12 5.5 4
€۰/۰۰
D35/8x12
8 16 5.5 4
€۰/۰۰
D35/8x20
8 20 5.5 4
€۰/۰۰
D35/8x25
8 25 5.5 4
€۰/۰۰
D35/8x30
8 30 5.5 4
€۰/۰۰
D35/8x35
8 35 5.5 4
€۰/۰۰
D35/8x40
8 40 5.5 4
€۰/۰۰
D35/10x12
10 12 7 10
€۰/۰۰
D35/10x16
10 16 7 10
€۰/۰۰
D35/10x20
10 20 7 10
€۰/۰۰
D35/10x25
10 25 7 10
€۰/۰۰
D35/10x30
10 30 7 10
€۰/۰۰
D35/10x35
10 35 7 10
€۰/۰۰
D35/10x40
10 40 7 10
€۰/۰۰
D35/12x16
12 16 8.5 6
€۰/۰۰
D35/12x20
12 20 8.5 6
€۰/۰۰
D35/12x25
12 25 8.5 6
€۰/۰۰
D35/12x35
12 35 8.5 6
€۰/۰۰
D35/12x40
12 40 8.5 6
€۰/۰۰
D35/16x20
16 20 12 8
€۰/۰۰
D35/16x25
16 25 12 8
€۰/۰۰
D35/16x30
16 30 12 8
€۰/۰۰
D35/16x35
16 35 12 8
€۰/۰۰
D35/16x40
16 40 12 8
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد