انتخاب هوشمند رگلاتور های فشار گاز

Select Gas Pressure Regulator

مشخصات :
تصویر انتخاب هوشمند رگلاتور های فشار گاز
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل gas-controls.pdf 3.7 MB پاییز 1401
راهنمای رگلاتور فشار گاز SET201 SET203 DN15،DN20.pdf 402 KB پاییز 1401
راهنمای رگلاتور فشار گاز SET245 DN15،DN20،DN25.pdf 410.2 KB پاییز 1401
راهنمای رگلاتور فشار گاز SET250 DN15،DN20،DN25.pdf 344.2 KB پاییز 1401
راهنمای رگلاتور فشار گاز SET251 DN80.pdf 432.6 KB پاییز 1401
راهنمای رگلاتور فشار گاز SET252 SET252 DN40،DN50 .pdf 522.5 KB پاییز 1401
راهنمای رگلاتور فشار گاز SET252H SET252H DN40،DN50.pdf 476.6 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
SET245/F/DN15/05/1660/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۱۶/۱۷
€۱۵/۷۶
SET203/DN20/017/2030/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 250 میلی بار 30 - 20 ندارد
€۵/۳۰
€۵/۱۶
SET245/F/DN20/05/1660/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۱۶/۱۷
€۱۵/۷۶
SET245/F/DN20/05/60200/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۱۶/۱۷
€۱۵/۷۶
SET245/F/DN25/05/1660/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۱۶/۹۵
€۱۶/۵۲
SET245/F/DN25/05/1660/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۱۶/۱۷
€۱۵/۷۶
SET245/F/DN25/05/60200/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۱۶/۱۷
€۱۵/۷۶
SET250/DN25/1/3570/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 70 - 35 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/1/70150/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 150 - 70 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/2/835/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 35 - 8 ندارد
€۴۰/۱۸
€۳۹/۱۸
SET252H/DN40/5/150350/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 350 - 150 ندارد
€۱۲۱/۸۰
€۱۱۸/۷۵
SET252H/DN40/5/300500/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 ندارد
€۱۲۱/۸۰
€۱۱۸/۷۵
SET252H/DN40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 ندارد
€۱۰۵/۶۹
€۱۰۳/۰۵
SET252/F/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252H/DN50/5/150350/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 350 - 150 ندارد
€۱۲۱/۸۰
€۱۱۸/۷۵
SET252H/DN50/5/300500/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 ندارد
€۱۲۱/۸۰
€۱۱۸/۷۵
SET252/F/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/05/55110/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN50/1/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET251/DN65/05/50130/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET201/DN15/017/2030/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 250 میلی بار 30 - 20 ندارد
€۴/۶۷
€۴/۵۶
SET245/F/DN15/05/1660/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۱۶/۹۵
€۱۶/۵۲
SET245/DN15/01/1430
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/01/1430/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/01/1430/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/01/2060
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/01/2060/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/01/2060/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/05/1660
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/DN15/05/1660/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۱۶/۱۰
€۱۵/۷۰
SET245/DN15/05/1660/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/F/DN15/01/1430
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/1430
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/1430/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/2060
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/2060/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/2060/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/05/60200
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/DN15/05/60200/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۱۶/۱۰
€۱۵/۷۰
SET245/DN15/05/60200/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/F/DN15/05/1660
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/F/DN15/05/60200/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۱۶/۱۷
€۱۵/۷۶
SET245/F/DN15/05/60200
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/F/DN15/05/60200/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۱۶/۹۵
€۱۶/۵۲
SET245/DN20/01/1430
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/1430/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/1430/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/2060
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/2060/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/2060/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/1430
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/1430/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/1430/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/2060
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/2060/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/2060/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/05/1660
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/DN20/05/1660/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۱۶/۱۰
€۱۵/۷۰
SET245/DN20/05/1660/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/DN20/05/60200
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/DN20/05/60200/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۱۶/۱۰
€۱۵/۷۰
SET245/DN20/05/60200/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/F/DN20/05/1660
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/F/DN20/05/1660/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۱۶/۹۵
€۱۶/۵۲
SET245/F/DN20/05/60200
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/F/DN20/05/60200/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۱۶/۹۵
€۱۶/۵۲
SET250/DN25/1/925/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 25 - 9 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET245/DN25/01/1430
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/1430/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/1430/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/2060
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/2060/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/2060/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/1430
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/1430/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/1430/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/2060
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/2060/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/2060/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/05/1660
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/DN25/05/1660/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۱۶/۱۰
€۱۵/۷۰
SET245/DN25/05/1660/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/F/DN25/05/1660
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/F/DN25/05/60200
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/F/DN25/05/60200/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۱۶/۹۵
€۱۶/۵۲
SET245/DN25/05/60200
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET245/DN25/05/60200/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۱۶/۱۰
€۱۵/۷۰
SET245/DN25/05/60200/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۱۵/۳۳
€۱۴/۹۴
SET250/DN25/05/150180/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 180 - 150 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/05/3570/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 70 - 35 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/05/70150/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 150 - 70 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/05/835/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 35 - 8 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/1/150180/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 180 - 150 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/1/835/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 35 - 8 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/1/835/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 35 - 8 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/1/150180/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 180 - 150 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/1/70150/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 150 - 70 ندارد
€۳۶/۶۳
€۳۵/۷۲
SET250/DN25/2/150180/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 180 - 150 ندارد
€۴۰/۱۸
€۳۹/۱۸
SET250/DN25/2/70150/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 150 - 70 ندارد
€۴۰/۱۸
€۳۹/۱۸
SET252/F/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/DN40/05/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/05/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/05/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/05/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/05/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/05/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/1/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/1/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/F/DN40/1/3358/T1
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/05/3358/T1
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/05/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/DN40/05/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/1/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/1/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/1/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN40/2/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/F/DN40/05/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/05/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/05/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/05/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/05/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/05/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/1/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/1/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/1/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/1/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/1/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN40/2/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252H/DN40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 ندارد
€۱۰۵/۶۹
€۱۰۳/۰۵
SET252H/DN40/5/1732/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 ندارد
€۱۰۵/۶۹
€۱۰۳/۰۵
SET252H/DN40/5/3260/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 ندارد
€۱۰۵/۶۹
€۱۰۳/۰۵
SET252H/DN40/5/5095/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 ندارد
€۱۰۵/۶۹
€۱۰۳/۰۵
SET252H/DN50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 ندارد
€۱۰۵/۶۹
€۱۰۳/۰۵
SET252/F/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252H/DN50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 ندارد
€۱۰۵/۶۹
€۱۰۳/۰۵
SET252H/DN50/5/1732/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 ندارد
€۱۰۵/۶۹
€۱۰۳/۰۵
SET252H/DN50/5/3260/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 ندارد
€۱۰۵/۶۹
€۱۰۳/۰۵
SET252H/DN50/5/5095/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 ندارد
€۱۰۵/۶۹
€۱۰۳/۰۵
SET252/F/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN50/2/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET252/F/DN50/1/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/05/90200/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/05/4370/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/05/1320/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/05/0813/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN50/05/0813/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/05/1320/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/05/2543/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/05/4370/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/05/55110/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/05/90200/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/1/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/1/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/1/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/1/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/1/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 ندارد
€۶۰/۹۰
€۵۹/۳۸
SET252/DN50/2/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد
€۷۳/۷۰
€۷۱/۸۶
SET252/F/DN50/1/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/1/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/1/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد
€۶۳/۰۵
€۶۱/۴۷
SET252/F/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد
€۷۵/۶۶
€۷۳/۷۷
SET251/DN65/05/1018/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 18 - 10 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET251/DN65/05/1327/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET251/DN65/05/2258/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET251/DN80/05/50130/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET251/DN80/05/1018/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 18 - 10 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET251/DN80/05/1018/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 18 - 10 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET251/DN80/05/1327/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET251/DN80/05/1327/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET251/DN80/05/2258/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET251/DN80/05/2258/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
SET251/DN80/05/50130/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد
€۳۵۱/۰۶
€۳۴۲/۲۸
نظر خودتان را بنویسد