میله راهنما (پین کج) D021

Guide Pillar (Angle Pin)

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV
● مزایا:
- نصب آسان.
- حذف ماشینکاری پشت هلدر با استفاده از پیچ مغزیD35.


  فایل STP   فایل CATPart

تصویر میله راهنما (پین کج) D021
تصویر میله راهنما (پین کج) D021
تصویر میله راهنما (پین کج) D021

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D021/18x80
18 80
€۳/۶۹
€۳/۶۰
D021/18x140
18 140
€۴/۵۵
€۴/۴۴
D021/18x200
18 200
€۵/۶۴
€۵/۵۰
D021/20x80
20 80
€۳/۹۱
€۳/۸۱
D021/20x100
20 100
€۴/۱۴
€۴/۰۴
D021/20x120
20 120
€۴/۵۰
€۴/۳۹
D021/20x140
20 140
€۴/۸۴
€۴/۷۲
D021/14x60
14 60
€۰/۰۰
D021/14x70
14 70
€۰/۰۰
D021/14x80
14 80
€۳/۱۷
€۳/۰۹
D021/14x100
14 100
€۳/۳۳
€۳/۲۵
D021/15x80
15 80
€۰/۰۰
D021/16x80
16 80
€۳/۲۶
€۳/۱۸
D021/16x100
16 100
€۳/۴۶
€۳/۳۷
D021/16x120
16 120
€۳/۷۴
€۳/۶۵
D021/16x140
16 140
€۰/۰۰
D021/16x160
16 160
€۰/۰۰
D021/18x90
18 90
€۰/۰۰
D021/18x100
18 100
€۳/۹۱
€۳/۸۱
D021/18x120
18 120
€۴/۲۳
€۴/۱۲
D021/18x170
18 170
€۰/۰۰
D021/20x60
20 60
€۰/۰۰
D021/20x160
20 160
€۰/۰۰
D021/20x170
20 170
€۰/۰۰
D021/20x180
20 180
€۰/۰۰
D021/20x200
20 200
€۵/۸۹
€۵/۷۵
D021/20x250
20 250
€۷/۰۸
€۶/۹۰
D021/24x80
24 80
€۰/۰۰
D021/24x90
24 90
€۰/۰۰
D021/24x100
24 100
€۴/۴۴
€۴/۳۳
D021/24x140
24 140
€۵/۳۴
€۵/۲۱
D021/24x160
24 160
€۰/۰۰
D021/24x200
24 200
€۶/۵۴
€۶/۳۷
D021/24x220
24 220
€۰/۰۰
D021/24x250
24 250
€۷/۸۵
€۷/۶۵
D021/30x140
30 140
€۰/۰۰
D021/30x200
30 200
€۸/۹۷
€۸/۷۵
D021/30x300
30 300
€۱۲/۲۷
€۱۱/۹۶
D021/32x140
32 140
€۰/۰۰
D021/32x200
32 200
€۰/۰۰

نظر خودتان را بنویسد