میله راهنما D00

Guide Pillar

مشخصات :

● جنس: 1.7131~ | 720HV
● DIN 16761-A

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر میله راهنما D00
تصویر میله راهنما D00

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش S2 d1 L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D00/36/18x35
36 18 35
€۳/۸۷
€۳/۷۷
D00/46/18x45
46 18 45
€۴/۴۴
€۴/۳۳
D00/56/18x55
56 18 55
€۵/۰۰
€۴/۸۷
D00/36/22x35
36 22 35
€۴/۳۵
€۴/۲۵
D00/46/22x45
46 22 45
€۵/۰۲
€۴/۸۹
D00/56/22x55
56 22 55
€۵/۶۸
€۵/۵۴
D00/36/20x35
36 20 35
€۳/۸۷
€۳/۷۷
D00/46/20x45
46 20 45
€۴/۴۴
€۴/۳۳
D00/56/20x55
56 20 55
€۵/۰۰
€۴/۸۷
D00/46/24x45
46 24 45
€۵/۰۲
€۴/۸۹
D00/56/24x55
56 24 55
€۵/۶۸
€۵/۵۴
D00/36/24x35
36 24 35
€۴/۳۵
€۴/۲۵
D00/12/9x25
12 9 25
تماس بگیرید
D00/17/9x20
17 9 20
تماس بگیرید
D00/22/9x35
22 9 35
تماس بگیرید
D00/27/9x50
27 9 50
تماس بگیرید
D00/36/9x45
36 9 45
تماس بگیرید
D00/46/9x45
46 9 45
تماس بگیرید
D00/17/14x55
17 14 55
تماس بگیرید
D00/22/14x30
22 14 30
تماس بگیرید
D00/22/14x50
22 14 50
تماس بگیرید
D00/22/14x70
22 14 70
تماس بگیرید
D00/27/14x30
27 14 30
تماس بگیرید
D00/27/14x45
27 14 45
تماس بگیرید
D00/27/14x85
27 14 85
تماس بگیرید
D00/36/14x35
36 14 35
تماس بگیرید
D00/36/14x75
36 14 75
تماس بگیرید
D00/46/14x45
46 14 45
تماس بگیرید
D00/46/14x85
46 14 85
تماس بگیرید
D00/56/14x55
56 14 55
تماس بگیرید
D00/56/14x95
56 14 95
تماس بگیرید
D00/66/14x65
66 14 65
تماس بگیرید
D00/17/18x35
17 18 35
تماس بگیرید
D00/22/18x35
22 18 35
تماس بگیرید
D00/27/18x35
27 18 35
تماس بگیرید
D00/27/18x65
27 18 65
تماس بگیرید
D00/36/18x55
36 18 55
تماس بگیرید
D00/36/18x75
36 18 75
تماس بگیرید
D00/36/18x95
36 18 95
تماس بگیرید
D00/46/18x35
46 18 35
تماس بگیرید
D00/46/18x65
46 18 65
تماس بگیرید
D00/46/18x85
46 18 85
تماس بگیرید
D00/46/18x105
46 18 105
تماس بگیرید
D00/56/18x35
56 18 35
تماس بگیرید
D00/56/18x75
56 18 75
تماس بگیرید
D00/56/18x95
56 18 95
تماس بگیرید
D00/66/18x35
66 18 35
تماس بگیرید
D00/66/18x75
66 18 75
تماس بگیرید
D00/66/18x95
66 18 95
تماس بگیرید
D00/76/18x75
76 18 75
تماس بگیرید
D00/86/18x95
86 18 95
تماس بگیرید
D00/96/18x95
96 18 95
تماس بگیرید
D00/17/22x35
17 22 35
تماس بگیرید
D00/22/22x35
22 22 35
تماس بگیرید
D00/22/22x75
22 22 75
تماس بگیرید
D00/27/22x35
27 22 35
تماس بگیرید
D00/27/22x65
27 22 65
تماس بگیرید
D00/27/22x85
27 22 85
تماس بگیرید
D00/36/22x55
36 22 55
تماس بگیرید
D00/36/22x75
36 22 75
تماس بگیرید
D00/36/22x95
36 22 95
تماس بگیرید
D00/46/22x65
46 22 65
تماس بگیرید
D00/46/22x85
46 22 85
تماس بگیرید
D00/56/22x35
56 22 35
تماس بگیرید
D00/56/22x75
56 22 75
تماس بگیرید
D00/56/22x95
56 22 95
تماس بگیرید
D00/66/22x55
66 22 55
تماس بگیرید
D00/66/22x75
66 22 75
تماس بگیرید
D00/76/22x55
76 22 55
تماس بگیرید
D00/76/22x75
76 22 75
تماس بگیرید
D00/76/22x95
76 22 95
تماس بگیرید
D00/86/22x95
86 22 95
تماس بگیرید
D00/96/22x95
96 22 95
تماس بگیرید
D00/36/30x55
36 30 55
تماس بگیرید
D00/46/30x45
46 30 45
تماس بگیرید
D00/46/30x65
46 30 65
تماس بگیرید
D00/46/30x105
46 30 105
تماس بگیرید
D00/56/30x55
56 30 55
تماس بگیرید
D00/56/30x95
56 30 95
تماس بگیرید
D00/66/30x55
66 30 55
تماس بگیرید
D00/66/30x75
66 30 75
تماس بگیرید
D00/76/30x75
76 30 75
تماس بگیرید
D00/76/30x95
76 30 95
تماس بگیرید
D00/86/30x95
86 30 95
تماس بگیرید
D00/96/30x95
96 30 95
تماس بگیرید
D00/46/40x95
46 40 95
تماس بگیرید
D00/56/40x115
56 40 115
تماس بگیرید
D00/76/40x115
76 40 115
تماس بگیرید
D00/96/40x115
96 40 115
تماس بگیرید
D00/12/10x25
12 10 25
تماس بگیرید
D00/17/10x20
17 10 20
تماس بگیرید
D00/22/10x35
22 10 35
تماس بگیرید
D00/27/10x50
27 10 50
تماس بگیرید
D00/46/10x45
46 10 45
تماس بگیرید
D00/36/10x45
36 10 45
تماس بگیرید
D00/17/15x55
17 15 55
تماس بگیرید
D00/22/15x30
22 15 30
تماس بگیرید
D00/22/15x50
22 15 50
تماس بگیرید
D00/22/15x70
22 15 70
تماس بگیرید
D00/27/15x30
27 15 30
تماس بگیرید
D00/27/15x45
27 15 45
تماس بگیرید
D00/27/15x85
27 15 85
تماس بگیرید
D00/36/15x35
36 15 35
تماس بگیرید
D00/36/15x75
36 15 75
تماس بگیرید
D00/36/15x95
36 15 95
تماس بگیرید
D00/46/15x45
46 15 45
تماس بگیرید
D00/46/15x85
46 15 85
تماس بگیرید
D00/56/15x55
56 15 55
تماس بگیرید
D00/56/15x95
56 15 95
تماس بگیرید
D00/66/15x65
66 15 65
تماس بگیرید
D00/17/20x35
17 20 35
تماس بگیرید
D00/22/20x35
22 20 35
تماس بگیرید
D00/27/20x35
27 20 35
تماس بگیرید
D00/27/20x65
27 20 65
تماس بگیرید
D00/36/20x55
36 20 55
تماس بگیرید
D00/36/20x75
36 20 75
تماس بگیرید
D00/36/20x95
36 20 95
تماس بگیرید
D00/46/20x65
46 20 65
تماس بگیرید
D00/46/20x85
46 20 85
تماس بگیرید
D00/46/20x105
46 20 105
تماس بگیرید
D00/56/20x35
56 20 35
تماس بگیرید
D00/56/20x75
56 20 75
تماس بگیرید
D00/56/20x95
56 20 95
تماس بگیرید
D00/66/20x35
66 20 35
تماس بگیرید
D00/66/20x75
66 20 75
تماس بگیرید
D00/66/20x95
66 20 95
تماس بگیرید
D00/76/20x75
76 20 75
تماس بگیرید
D00/86/20x95
86 20 95
تماس بگیرید
D00/96/20x95
96 20 95
تماس بگیرید
D00/17/24x35
17 24 35
تماس بگیرید
D00/22/24x35
22 24 35
تماس بگیرید
D00/22/24x75
22 24 75
تماس بگیرید
D00/27/24x35
27 24 35
تماس بگیرید
D00/27/24x65
27 24 65
تماس بگیرید
D00/27/24x85
27 24 85
تماس بگیرید
D00/36/24x55
36 24 55
تماس بگیرید
D00/36/24x75
36 24 75
تماس بگیرید
D00/36/24x95
36 24 95
تماس بگیرید
D00/46/24x65
46 24 65
تماس بگیرید
D00/46/24x85
46 24 85
تماس بگیرید
D00/56/24x35
56 24 35
تماس بگیرید
D00/56/24x75
56 24 75
تماس بگیرید
D00/56/24x95
56 24 95
تماس بگیرید
D00/66/24x55
66 24 55
تماس بگیرید
D00/66/24x75
66 24 75
تماس بگیرید
D00/76/24x55
76 24 55
تماس بگیرید
D00/76/24x75
76 24 75
تماس بگیرید
D00/76/24x95
76 24 95
تماس بگیرید
D00/86/24x95
86 24 95
تماس بگیرید
D00/96/24x95
96 24 95
تماس بگیرید
D00/36/32x55
36 32 55
تماس بگیرید
D00/46/32x45
46 32 45
تماس بگیرید
D00/46/32x65
46 32 65
تماس بگیرید
D00/46/32x105
46 32 105
تماس بگیرید
D00/56/32x55
56 32 55
تماس بگیرید
D00/56/32x95
56 32 95
تماس بگیرید
D00/66/32x55
66 32 55
تماس بگیرید
D00/66/32x75
66 32 75
تماس بگیرید
D00/76/32x75
76 32 75
تماس بگیرید
D00/76/32x95
76 32 95
تماس بگیرید
D00/86/32x95
86 32 95
تماس بگیرید
D00/96/32x95
96 32 95
تماس بگیرید
D00/46/42x95
46 42 95
تماس بگیرید
D00/56/42x115
56 42 115
تماس بگیرید
D00/76/42x115
76 42 115
تماس بگیرید
D00/96/42x115
96 42 115
تماس بگیرید
D00/36/14x95
36 14 95
تماس بگیرید
d00/46/20x35
46 20 35
€۰/۰۰

نظر خودتان را بنویسد