میله راهنما D011

Guide Pillar

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV
● عبور روان قسمت g6 و انطباق پرسی قسمت m6 در سوراخ برقو خورده H7 از مزایای D011 است.

میل راهنما ستاک مدل D011
نقشه میل راهنما ستاک مدل D011
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
STP D011 stp d011.rar 42 KB پاییز 1401
CATPart D011 catpart d011.rar 119.7 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D011/10x80
10 80
€۱/۸۶
€۱/۸۲
D011/12x80
12 80
€۱/۸۱
€۱/۷۶
D011/12x120
12 120
€۲/۲۸
€۲/۲۲
D011/14x80
14 80
€۱/۹۵
€۱/۹۰
D011/14x100
14 100
€۲/۱۳
€۲/۰۸
D011/14x120
14 120
€۲/۴۹
€۲/۴۳
D011/16x60
16 60
€۱/۵۹
€۱/۵۶
D011/16x80
16 80
€۱/۸۸
€۱/۸۳
D011/16x100
16 100
€۲/۱۰
€۲/۰۴
D011/16x140
16 140
€۲/۸۵
€۲/۷۸
D011/16x160
16 160
€۳/۳۱
€۳/۲۳
D011/16x180
16 180
€۴/۰۸
€۳/۹۸
D011/18x80
18 80
€۲/۰۸
€۲/۰۳
D011/18x100
18 100
€۲/۲۹
€۲/۲۴
D011/18x120
18 120
€۲/۶۲
€۲/۵۵
D011/18x140
18 140
€۲/۹۶
€۲/۸۸
D011/18x160
18 160
€۳/۴۲
€۳/۳۴
D011/18x180
18 180
€۴/۰۰
€۳/۹۰
D011/18x200
18 200
€۴/۷۱
€۴/۶۰
D011/20x80
20 80
€۲/۳۳
€۲/۲۷
D011/20x140
20 140
€۳/۳۳
€۳/۲۵
D011/20x200
20 200
€۴/۸۷
€۴/۷۵
D011/20x220
20 220
€۵/۲۱
€۵/۰۸
D011/22x100
22 100
€۲/۷۲
€۲/۶۵
D011/22x120
22 120
€۳/۰۱
€۲/۹۳
D011/22x140
22 140
€۳/۵۸
€۳/۴۹
D011/22x160
22 160
€۳/۹۶
€۳/۸۶
D011/22x180
22 180
€۴/۳۷
€۴/۲۶
D011/22x200
22 200
€۴/۹۶
€۴/۸۴
D011/22x220
22 220
€۵/۴۱
€۵/۲۸
D011/22x240
22 240
€۶/۲۳
€۶/۰۸
D011/24x100
24 100
€۳/۱۹
€۳/۱۱
D011/24x120
24 120
€۳/۵۸
€۳/۴۹
D011/24x160
24 160
€۴/۵۵
€۴/۴۴
D011/24x180
24 180
€۵/۱۱
€۴/۹۸
D011/24x200
24 200
€۵/۷۵
€۵/۶۱
D011/24x220
24 220
€۶/۴۹
€۶/۳۲
D011/24x240
24 240
€۷/۰۱
€۶/۸۳
D011/26x120
26 120
€۳/۸۹
€۳/۷۹
D011/26x160
26 160
€۴/۸۰
€۴/۶۸
D011/26x200
26 200
€۶/۱۳
€۵/۹۷
D011/30x120
30 120
€۴/۴۴
€۴/۳۳
D011/30x140
30 140
€۵/۰۵
€۴/۹۳
D011/30x180
30 180
€۶/۱۸
€۶/۰۳
D011/30x200
30 200
€۷/۳۸
€۷/۱۹
D011/30x240
30 240
€۸/۴۷
€۸/۲۶
D011/30x280
30 280
€۹/۹۸
€۹/۷۳
D011/32x140
32 140
€۵/۱۱
€۴/۹۸
D011/32x160
32 160
€۵/۷۹
€۵/۶۴
D011/32x180
32 180
€۶/۳۲
€۶/۱۷
D011/32x200
32 200
€۷/۴۵
€۷/۲۶
D011/32x220
32 220
€۷/۸۳
€۷/۶۳
D011/32x240
32 240
€۸/۶۰
€۸/۳۸
D011/32x280
32 280
€۹/۹۸
€۹/۷۳
D011/32x320
32 320
€۱۲/۳۴
€۱۲/۰۳
D011/40x200
40 200
€۱۰/۲۵
€۹/۹۹
D011/40x240
40 240
€۱۲/۴۸
€۱۲/۱۷
D011/40x300
40 300
€۲۰/۰۵
€۱۹/۵۴
D011/50x200
50 200
€۱۴/۹۶
€۱۴/۵۸
D011/50x240
50 240
€۱۷/۳۹
€۱۶/۹۶
D011/12x100
12 100
€۱/۹۵
€۱/۹۰
D011/10x40
10 40
€۰/۰۰
D011/10x60
10 60
€۰/۰۰
D011/10x100
10 100
€۰/۰۰
D011/12x140
12 140
€۰/۰۰
D011/14x60
14 60
€۰/۰۰
D011/14x140
14 140
€۰/۰۰
D011/16x120
16 120
€۲/۴۷
€۲/۴۱
D011/18x220
18 220
€۰/۰۰
D011/20x100
20 100
€۲/۵۸
€۲/۵۱
D011/20x120
20 120
€۲/۹۷
€۲/۹۰
D011/20x160
20 160
€۳/۸۰
€۳/۷۰
D011/20x180
20 180
€۴/۴۴
€۴/۳۳
D011/22x280
22 280
€۰/۰۰
D011/24x140
24 140
€۴/۱۰
€۴/۰۰
D011/30x160
30 160
€۵/۶۱
€۵/۴۷
D011/30x220
30 220
€۰/۰۰
D011/30x320
30 320
€۱۲/۷۲
€۱۲/۴۰
D011/30x360
30 360
€۰/۰۰
D011/32x120
32 120
€۰/۰۰
D011/32x360
32 360
€۰/۰۰
D011/40x360
40 360
€۰/۰۰
D011/50x300
50 300
€۰/۰۰
D011/60x240
60 240
€۰/۰۰
D011/60x300
60 300
€۰/۰۰
D011/60x360
60 360
€۰/۰۰
D011/14x160
14 160
€۳/۳۰
€۳/۲۱

نظر خودتان را بنویسد