قطعات لوازم گازسوز (جدید)

ترموکوپل


 

ترموکوپل اجاق گاز

SET510

 

ترموکوپل اجاق گاز

SET511

 

ترموکوپل اجاق گاز

SET512

 

ترموکوپل اجاق گاز

SET513

 

ترموکوپل اجاق گاز

SET514

 

ترموکوپل اجاق گاز

SET515

 

ترموکوپل اجاق گاز

SET516

 

ترموکوپل اجاق گاز

SET519

 

ترموکوپل اجاق گاز

SET520

 

ترموکوپل آبگرمکن

SET526

  تصویر دست ابزار بادی | PHG01-22

ترموکوپل آبگرمکن

SET530

 

ترموکوپل بخاری

SET525

اکسی پیلوت


 

اکسی پیلوت

SET403

  تصویر میز قلاویز زن

اکسی پیلوت

SET405

 

اکسی پیلوت

SET406

 

اکسی پیلوت

SET410

  تصویر سختی سنج فلزات (قابل حمل) PHT

اکسی پیلوت

SET420

  تصویر پایه تعویض ابزار TG

اکسی پیلوت

SET430

  تصویر پلیسه گیر

اکسی پیلوت

SET440

شیر کنترل گاز


 

شیر کنترل گاز

SET100N

 

شیر کنترل گاز

SET105N

 

شیر کنترل گاز

SET104N

 

شیر کنترل گاز

SET108

 

شیر کنترل گاز

SET120

رگلاتور خانگی


 

رگلاتور فشار گاز

SET200

 

رگلاتور فشار گاز

SET202

 

رگلاتور فشار گاز

SET204

 

رگلاتور فشار گاز

SET212

 

رگلاتور فشار گاز

SET220

 

رگلاتور فشار گاز

SET221

 

رگلاتور فشار گاز

SET223

 

رگلاتور فشار گاز

SET225