کفشک چدنی سطح كار مستطیل CM

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما وسط
● DIN 9812 Shape C and CG
* مغایر با 9812 DIN


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CM
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CM

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CM10.A/R
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۵ ۱۳۸,۰۰ ₽
۴ ۸۸۱,۰۰ ₽
CM04.A/G
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
۳ ۰۸۰,۰۰ ₽
۲ ۹۲۶,۰۰ ₽
CM08.A/G
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
۳ ۶۵۶,۰۰ ₽
۳ ۴۷۳,۰۰ ₽
CM09.A/G
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
۳ ۸۷۳,۵۰ ₽
۳ ۶۸۰,۰۰ ₽
CM12.A/G
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
۵ ۱۱۴,۵۰ ₽
۴ ۸۵۸,۵۰ ₽
CM13.A/G
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۵ ۶۵۵,۵۰ ₽
۵ ۳۷۳,۰۰ ₽
CM14.A/G
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
۶ ۲۲۴,۰۰ ₽
۵ ۹۱۲,۵۰ ₽
CM15.A/G
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
۶ ۹۳۷,۵۰ ₽
۶ ۵۹۰,۵۰ ₽
CM16.A/G
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
۶ ۶۵۷,۰۰ ₽
۶ ۳۲۴,۵۰ ₽
CM17.A/G
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
۷ ۴۲۶,۰۰ ₽
۷ ۰۵۴,۵۰ ₽
CM19.A/G
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
۱۰ ۴۸۶,۵۰ ₽
۹ ۹۶۲,۰۰ ₽
CM20.A/G
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۲ ۳۹۷,۵۰ ₽
۱۱ ۷۷۷,۵۰ ₽
CM21.A/G
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۳ ۶۷۲,۰۰ ₽
۱۲ ۹۸۸,۵۰ ₽
CM04.A/R
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
۳ ۰۸۰,۰۰ ₽
۲ ۹۲۶,۰۰ ₽
CM08.A/R
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
۳ ۶۵۶,۰۰ ₽
۳ ۴۷۳,۰۰ ₽
CM09.A/R
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
۳ ۸۷۳,۵۰ ₽
۳ ۶۸۰,۰۰ ₽
CM12.A/R
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
۵ ۱۱۴,۵۰ ₽
۴ ۸۵۸,۵۰ ₽
CM13.A/R
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۵ ۶۵۵,۵۰ ₽
۵ ۳۷۳,۰۰ ₽
CM14.A/R
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
۶ ۲۲۴,۰۰ ₽
۵ ۹۱۲,۵۰ ₽
CM15.A/R
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
۶ ۹۳۷,۵۰ ₽
۶ ۵۹۰,۵۰ ₽
CM16.A/R
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
۶ ۶۵۷,۰۰ ₽
۶ ۳۲۴,۵۰ ₽
CM17.A/R
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
۷ ۴۲۶,۰۰ ₽
۷ ۰۵۴,۵۰ ₽
CM19.A/R
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
۱۰ ۴۸۶,۵۰ ₽
۹ ۹۶۲,۰۰ ₽
CM20.A/R
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۲ ۳۹۷,۵۰ ₽
۱۱ ۷۷۷,۵۰ ₽
CM21.A/R
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۳ ۶۷۲,۰۰ ₽
۱۲ ۹۸۸,۵۰ ₽
CM04.B
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
۶ ۲۷۷,۵۰ ₽
۵ ۹۶۳,۵۰ ₽
CM08.B
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
۶ ۸۶۶,۵۰ ₽
۶ ۵۲۳,۰۰ ₽
CM09.B
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
۷ ۰۸۴,۵۰ ₽
۶ ۷۳۰,۵۰ ₽
CM10.B
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۸ ۶۸۱,۰۰ ₽
۸ ۲۴۷,۰۰ ₽
CM12.B
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
۸ ۶۵۶,۰۰ ₽
۸ ۲۲۳,۰۰ ₽
CM13.B
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۹ ۱۷۰,۵۰ ₽
۸ ۷۱۲,۰۰ ₽
CM14.B
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
۹ ۷۶۵,۵۰ ₽
۹ ۲۷۷,۵۰ ₽
CM15.B
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
۱۰ ۴۷۹,۵۰ ₽
۹ ۹۵۵,۵۰ ₽
CM16.B
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
۱۰ ۲۰۰,۵۰ ₽
۹ ۶۹۰,۵۰ ₽
CM17.B
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
۱۰ ۹۸۲,۵۰ ₽
۱۰ ۴۳۳,۰۰ ₽
CM19.B
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
۱۵ ۶۱۸,۵۰ ₽
۱۴ ۸۳۷,۵۰ ₽
CM20.B
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۷ ۵۹۸,۰۰ ₽
۱۶ ۷۱۸,۰۰ ₽
CM21.B
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۱۸ ۸۷۲,۵۰ ₽
۱۷ ۹۲۹,۰۰ ₽
CM10.A/G
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۳ ۷۶۴,۵۰ ₽
۳ ۵۷۶,۰۰ ₽
CM12.A/G/L250
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 250 95 37
۵ ۷۶۵,۵۰ ₽
۵ ۴۷۷,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد