مهره چاکدار E365

Slotted Round Nuts

مشخصات :  فایل CATPart   فایل STP

تصویر مهره چاکدار E365

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d d1 d2 b h تعداد خار قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
E365/M10 x 1
M10x1 20 16 4.5 5 4
€۰/۰۰
E365/M12 x 1.5
M12x1.5 22 18 4.5 6 4
€۰/۰۰
E365/M14 x 1.5
M14x1.5 24 20 4.5 6 4
€۰/۰۰
E365/M16 x 1.5
M16x1.5 28 23 5.5 6 4
€۰/۰۰
E365/M18 x 1.5
M18x1.5 30 25 5.5 6 4
€۰/۰۰
E365/M20 x 1.5
M20x1.5 32 27 5.5 6 4
€۰/۰۰
E365/M22 x 1.5
M22x1.5 36 30 6.5 7 4
€۰/۰۰
E365/M24 x 1.5
M24x1.5 38 32 6.5 7 4
€۰/۰۰
E365/M26 x 1.5
M26x1.5 40 34 6.5 7 4
€۰/۰۰
E365/M28 x 1.5
M28x1.5 42 36 6.5 7 4
€۰/۰۰
E365/M30 x 1.5
M30x1.5 44 38 6.5 7 4
€۰/۰۰
E365/M32 x 1.5
M32x1.5 48 41 7 8 4
€۰/۰۰
E365/M35 x 1.5
M35x1.5 50 43 7 8 4
€۰/۰۰
E365/M38 x 1.5
M38x1.5 54 47 7 8 4
€۰/۰۰
E365/M40 x 1.5
M40x1.5 56 49 7 8 4
€۰/۰۰
E365/M42 x 1.5
M42x1.5 60 52 8 8 4
€۰/۰۰
E365/M45 x 1.5
M45x1.5 62 54 8 8 6
€۰/۰۰
E365/M48 x 1.5
M48x1.5 65 57 8 8 6
€۰/۰۰
E365/M50 x 1.5
M50x1.5 68 60 8 8 6
€۰/۰۰
E365/M52 x 1.5
M52x1.5 70 62 8 8 6
€۰/۰۰
E365/M55 x 1.5
M55x1.5 75 67 8 8 6
€۰/۰۰
E365/M60 x 1.5
M60x1.5 80 71 11 9 6
€۰/۰۰
E365/M65 x 1.5
M65x1.5 85 76 11 9 6
€۰/۰۰
E365/M70 x 1.5
M70x1.5 90 81 11 9 6
€۰/۰۰
E365/M75 x 1.5
M75x1.5 95 86 11 10 6
€۰/۰۰
E365/M80 x 1.5
M80x1.5 100 91 11 10 6
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد